Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1217 (2010-2011)
Innlevert: 08.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hvilke rettigheter har barn med diagnosen PTSD, og har BUP særskilte forpliktelser til å følge opp barn som har fått en slik alvorlig diagnose for å sikre at barnets alvorlige tilstand tas hensyn til?

Begrunnelse

Undertegnede er blitt kjent med flere saker der barn har fått den alvorlige diagnosen post-traumatisk stressyndrom etter utredning i BUP, og hvor det er klare indikasjoner på seksuelle overgrep, vold eller grov omsorgssvikt. Barna er i kontakt med barnevernet, samtidig som det pågår rettssaker for å få avklart omsorgs - og samværsrett. Barna befinner seg dermed i et miljø og en situasjon som kan være skadelig for deres videre utvikling. Forutsigbarhet og trygghet vil være spesielt viktig for disse barna. Det er grunn til å tro at det vil være av særlig stor betydning at disse barna får adekvat helsehjelp fra BUP, og at BUP aktivt gir råd til andre instanser om hvordan de bør forholde seg til barn som har en slik alvorlig diagnose.
På denne bakgrunn er det ønskelig å få vite om det følger særlige rettigheter eller plikter med en alvorlig diagnose som PTSD, og det er ønskelig å få vite om det eksisterer retningslinjer e.l. for hvordan BUP skal forholde seg til aktører som foreldre, barnevern og rettsvesen, slik at barnets utvikling og psykiske og fysiske helse blir best mulig ivaretatt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Barn med posttraumatisk stressyndrom (PTSD) er en utsatt gruppe som trenger stor grad av støtte og trygghet for å forebygge videre psykiske problemer. Både tidlig behandling av barnet og god støtte til foreldre og pårørende vurderes som viktige tiltak.

Det kommunale hjelpeapparatet med skolehelsetjeneste, helsestasjon, fastlege, pp-tjeneste og barnevern er viktige støttespillere og samarbeidspartnere til familie, barnehage og skole i tilknytning til barn med PTSD. En viktig oppgave er å bidra til en sosial, psykisk og fysisk trygg ramme for de barna det gjelder.

Barn med PTSD har rett til behandling i psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) i forhold til sine lidelser. Gjennom pasientrettighetsloven og behandlingsgarantien for barn og ungdom opp til 23 år er barna sikret vurdering av sin situasjon innen 10 dager fra de blir henvist. Videre gjelder de vanlige kravene om individuelt fastsatt frist ved rett til nødvendig helsehjelp, krav til forsvarlig behandling mv. som er omtalt i prioriteringsveilederen for BUP som ”Mistanke om alvorlige psykiske reaksjoner etter traumer, kriser eller katastrofer”. Anbefalte tiltak iht. til veilederen er utredning, kartlegging av symptombelastning og funksjon, stabilisering av pasientens situasjon, traumespesifikk behandling, opplæring av pasient og pårørende, og psykososiale tiltak. Maksimal anbefalt ventetid for de alvorligste tilstandene er 2 uker og 4 uker ved mindre alvorlige symptomer. Til sammenlikning er det bare ved mistanke om psykose at så kort maksimal ventetid er anbefalingen.

Uten hinder av den alminnelige taushetsplikten skal helsepersonell iht. lov om helsepersonell § 33 melde fra til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Barnevernet har på sin side plikt til å sørge for at et barn som antas å kunne ha en alvorlig sykdom blir undersøkt av lege. Dette fremgår av lov om barneverntjenesten

§ 4-10.

Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse ble det gitt høy prioritet til oppbygging av både kapasitet og kompetanse i det psykiske helsevernet for barn og unge. De fire regionale sentrene for barn og unges psykiske helse ble videreutviklet og retter nå sin oppmerksomhet både mot kommunal sektor og mot BUP-feltet.

I tillegg gir de fire regionale ressurssentrene om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) tilbud til fagpersoner og virksomheter som i sitt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. Sentrene bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av etater og forvaltningsnivåer.

Til slutt vil jeg også nevne regjeringens satsing på barnehus som er et tilbud til barn og pårørende som møter rettsvesenet etter å ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep.