Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1228 (2010-2011)
Innlevert: 11.04.2011
Sendt: 12.04.2011
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 28.04.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden vurdere en overgangsordning, som gir anledning til en gradvis utbedring av fiske- og fangstfartøyflåten, for å unngå at mange fiskere må legge ned driften?

Begrunnelse

Jeg er kjent med at det nå er en forskrift på høring fra Sjøfartsdirektoratet om nye sikkerhetstiltak for fiske- og fangstfartøy under 15 meter. For å nå den nye standarden vil det for mange fiskere kreve store utbedringer hva gjelder radioutstyr, sikkerhetsutstyr og gjennomføring av kontroller som nå blir påbudt. En slik utbedring vil medføre store kostnader, og for noen fiskere kan denne forskriften bli medvirkende til at man legger ned driften.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Sjøfartsdirektoratet sendte 18. mars 2011 på høring et forslag til forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. Fristen for å komme med høringsuttalelser er 15. juni.

I hovedsak innebærer forslaget til forskrift at eksisterende regelverk samles i en enkelt forskrift, noe som vil gjøre regelverket mer oversiktlig. Det foreslås imidlertid også innføring av krav til periodisk kontroll for fartøy mellom 9 og 10,67 meter, samt førstegangskontroll for fartøy mellom 8 og 9 meter. Videre foreslås innføring av krav om gjennomføring av stabilitetsberegninger for fartøy som er bygget før 1. januar 1992, og nye krav til radioutstyr. Formålet med disse forslagene er å styrke sikkerheten for denne type fartøy.

I forskriftsforslaget legges det opp til at eierne av fartøyene gis en viss tid til å innrette seg på nye krav. Det foreslås en gradvis innfasing fra 1. juni 2012 til 1. juni 2016, avhengig av fartøyets byggedato og fartsområde. Skulle det imidlertid, i etterkant av høringen, vise seg at forslaget til forskrift faller urimelig ut for enkelte typer fartøy, vil endringer i forskriften vurderes.