Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1233 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I Haugesunds Avis 12.04.11 fremkommer det at Statens vegvesen, region Vest, ikke har satt av penger til skilt langs riksveger og europaveger, hverken i 2010 eller 2011. Flere reiselivsbedrifter fortviler og turister går glipp av flotte opplevelser og norsk reiseliv går glipp av inntekter. Til tross for enighet om skiltavtaler kommer ikke skilt opp og private får heller ikke mulighet til å forskuttere slike skilt.
Vil statsråden sørge for at bedrifter kan forskuttere skilt og eventuelt åpne opp for at de selv kan ta kostnaden?

Begrunnelse

Vegskilt finansieres enkelt i forbindelse med nye veger da dette inngår i total utbyggingskostnad.
Det oppstår utfordringer knyttet til skilter etter hvert som ønskede virksomheter etablerer seg nær våre hovedveger. For svært mange av dem er det viktig for eksistensen at det gir opplysninger til bilister at tilbud om mat, overnatting, opplevelser og servicetilbud finnes. Dette er svært viktige steder for et godt norsk reiselivsprodukt og god distriktspolitikk.
Derfor synes jeg det er underlig at staten ikke er mer løsningsorientert når det finnes lokale ønsker som er løst gjennom en skiltavtale, mens det er Vegdirektoratet som setter foten ned for at skiltet kan komme opp umiddelbart dersom private forskutterer kostnaden.
På prinsipielt grunnlag vil jeg også bemerke at det kan være grunn til en diskusjon om det er staten som skal ta kostnaden for å drive markedsføring via skilter for private bedrifter. Dersom private bedrifter selv kunne betalt for disse skiltene, men med en forutsetning av at Staten vegvesen godkjenner utforming, omfang, skrift og plassering ville slike skilt ikke gått ut over vedlikehold av vegene, slik Vegvesenet i dag hevder det gjør.
Mange vil derfor sette opp egne hjemmelagde skilt i mellomtiden som både ikke alltid passer i forhold til stedets flotte natur, men også kan settes opp på steder som kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Dersom Statens vegvesen hadde vært raskere med sin saksbehandling og ikke minst selve monteringsarbeidet, ville slike mellomløsninger vært unngått.
Jeg synes det er trist at flotte lokale bedrifter som Rullestad Aktiv Fritid som driver med kafé, lefsebakeri, campingplass, butikk og guiding) må vente i årevis på noe som kunne vært fullført på en ukes arbeid med gode statlige rutiner.
Jeg ber på denne bakgrunn statsråden at skiltet kommer på plass umiddelbart og at statsråden vurderer andre måter å finansiere slike veiskilt på.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vegvisning ved bruk av skilt på offentlig veg er en offentlig oppgave. Dette gjelder både visning til geografiske mål og til ulike typer virksomheter. Skiltutgifter skal derfor som en hovedregel dekkes over de offentlige vegbudsjettene.

For serviceskilting og virksomhetsvisning til kommersiell virksomhet har imidlertid Statens vegvesen rett til å kreve at den som søker om skilting betaler en egenandel for skiltene som skal settes opp. Egenandelens størrelse er avhengig av skiltets utforming, og vil i mange tilfeller utgjøre en svært liten del av den totale kostnaden for å sette opp skilt. Dette medfører at vegvesenets utgifter til serviceskilt og virksomhetsvisning i en del tilfeller kan blir store.

En åpning for at private aktører selv dekker disse skiltutgiftene vil imidlertid innebære en fare for forskjellsbehandling av virksomheter, avhengig av deres økonomiske situasjon. Jeg mener derfor at dagens egenandelssystem bør beholdes. Det sikrer at ulike virksomheter behandles likt, og at avgjørelsen av om det skal settes opp skilt tas på et faglig – og ikke økonomisk – grunnlag. Ettersom størrelsen på egenandelen ikke har vært justert på mange år, kan det likevel være grunn til å vurdere om denne bør oppjusteres.

Når det gjelder saken som det er referert til i spørsmålet vil skiltene vil bli satt opp så snart søkeren har bekreftet innbetaling av egenandelen.