Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1249 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 06.05.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Næringsministeren uttaler til NTB 12/4-11 om Norsk Hydro at "vi har vært for redde for å styre de statseide selskapene for å sikre norsk industri". I eierskapsmeldingen er det en forventning om at statlig eide selskaper ved eierdialog skal redegjøre for sine strategier for utvikling av virksomhet både i Norge og i utlandet, slik det var i den forrige.
Hva mener statsråden nå vil bli annerledes i forhold til hvordan Staten hittil har praktisert sitt eierskap i f.eks. deleide selskaper som Norsk Hydro ASA?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap ("eierskapsmeldingen"), uttrykker Regjeringen blant annet at staten skal utøve et aktivt eierskap preget av langsiktighet, forutsigbarhet og tydelighet. Videre skal langsiktig avkastning på investert kapital være det sentrale hensynet i eierskapsforvaltningen av selskaper der staten har forretningsmessige mål med eierskapet. Statens eierskapsforvaltning skal utøves profesjonelt. Statens prinsipper for god eierstyring ligger fast, med ansvarsdelingen mellom styre og eier som et bærende element, slik disse tidligere er beskrevet i de to foregående eierskapsmeldinger, St.meld. nr. 13 (2006-2007) og St.meld. nr. 22 (2001-2002).

Innenfor disse rammene forventer Regjeringen at statlig eide selskaper har langsiktige strategier for utviklingen av virksomhet i Norge, i tillegg til eventuelle internasjonale satsinger, som kan bidra positivt med arbeidsplasser og verdiskaping i lokalsamfunnene. Regjeringen varslet i eierskapsmeldingen at statlige selskaper gjennom eierskapsdialogen med staten forventes å redegjøre for sin langsiktige forretningsmessige strategi for utvikling av virksomhet i Norge, i tillegg til eventuelle internasjonale satsinger, som kan bidra positivt til lokalsamfunnene med arbeidsplasser og verdiskaping. Dette gjelder særlig i regioner der virksomheten er basert på lokale naturressurser. Staten som eier vil følge opp disse forholdene overfor det enkelte selskap, også i forhold til Hydro.

Regjeringen vil, som andre langsiktige industrielle eiere, ha et aktivt forhold til selskapenes investeringsplaner og tilhørende kapitalbehov. I konkrete tilfeller der selskaper foreslår kapitalutvidelser, vil regjeringen på et forretningsmessig grunnlag vurdere om staten bør delta.

Raskere endringer i næringslivet, nye krav til eierskapsutøvelsen og økende fragmentering på eiersiden i næringslivet kan ha betydning for utøvelsen av det statlige eierskapet. Mens Regjeringen i eierskapsmeldingen varsler en større fleksibilitet i statens eierskap og en styrking av eierskapsforvaltningen, er den også tydelig på at det skal utøves et aktivt eierskap og at omfanget av det samlede statlige eierskapet skal opprettholdes om lag på dagens nivå.

I eierskapsmeldingen varsles det at regjeringen vil øke kapasiteten i eierskapsforvaltningen for å sikre at regjeringens mål med eierskapet ivaretas gjennom tiltak som styret og ledelsen i selskapene ber om tilslutning til. I dette ligger det også et behov for å kunne følge opp strategiske spørsmål, også knyttet til utviklingen av virksomheten i Norge, i den løpende dialogen med selskapene om deres industrielle og økonomiske utvikling. Regjeringen vil legge til rette for at eierdepartementene har nok kapasitet til at staten på en god måte kan forstå de utfordringer selskapene står overfor og bidra til verdiskapning i selskapene.

Regjeringen har i eierskapsmeldingen tydeliggjort sine forventninger til selskapenes oppfølging av samfunnsansvar. I tilknytning til meldingen har også Regjeringen revidert retningslinjene for lederes ansettelsesvilkår i statlig eide selskaper. Begge disse områdene vil bli fulgt opp i eierdialogen med selskapene.