Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1250 (2010-2011)
Innlevert: 13.04.2011
Sendt: 14.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til oppslag i Finnmarken den 8. april. NN ble den 11. september i fjor uttransportert fra Vadsø til Serbia. NN søkte den 17-02-11 om arbeids og oppholdstillatelse ved ambassaden i Beograd som fagutlært baker, med fagpapirer og for ansettelse i Hildonens bakeri i Vadsø. Viser til mediesak den senere tid hvor ei russisk/Nord-Ossetisk kvinne har fått innvilget arbeids og oppholdstillatelse.
Hvorfor har ikke NN fått svar på sin søknad, eller er det hvilke venner man har eller mediedekning som er avgjørende i en søknadsprosess?

Begrunnelse

Ser videre at UDI viser til at kostnader ved uttransport fra Norge i slike saker skal dekkes før tilbakekomst, det samme gjelder for politiets kostnader, samt krav om biometrisk pass. I dette tilfelle reiste familien ut av Norge uten eskorte fra politiet, så det burde ikke være snakk om veldig store utgifter. Det som derimot er forunderlig er at UDI gjennom kommunikasjonsrådgiver ikke kan gi noe svar på de faktiske kostnadene.
Butikken og konditoriet som NN har vært tilknyttet, sliter med bemanningssituasjonen. Baker og Konditorbransjen Landsforening (BKLF) uttaler at mangelen på fagfolk i de tre nordligste fylkene er stor, og spesielt i Finnmark. Videre uttaler BKLF "vi vil på det sterkeste insistere på at denne saken blir løst slik at vår medlemsbedrift får tilgang til kompetent arbeidskraft og den aktuelle arbeidstakeren får opphold og arbeidstillatelse. Ber innstendig Statsråden sørge for at det blir likhet for norsk lov i denne sak, hvor det ikke er politisk farge eller hvilke venner man måtte ha som er avgjørende for sluttbehandlingen i saken. Selv om dette er en enkelt sak, så er det summen av enkelt saker og lik behandling for loven som er avgjørende for enhver samfunnsbygging, - uavhengig av partipolitikk.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som representanten er kjent med, er det Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som avgjør saker og klager etter utlendingsloven. Verken statsråden eller departementet har myndighet til å gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker som ikke gjelder hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Videre fremgår det ikke om det er opprettet utvisningssak og ev. fattet vedtak om utvisning av vedkommende i omtalte sak. Dette har betydning for når en ny søknad om oppholdstillatelse vil bli behandlet, ettersom en ev. utvisningssak må være avklart før søknad om oppholdstillatelse blir behandlet. Det er også stor forskjell på hvor lang tid det gjennomsnittlig tar å behandle henholdsvis utvisningssaker og arbeidsinnvandringssaker.

Jeg kan derfor ikke svare på spørsmålet om hvorfor NN foreløpig ikke har fått svar på sin søknad, eller når svaret kan forventes å komme. Jeg kan imidlertid avkrefte at det er “hvilke venner man har eller mediedekning” som er avgjørende for saksbehandlingstiden i UDI.

Det klare utgangspunktet er at saker av samme type behandles fortløpende (ulike sakstyper kan være ulikt prioritert), og at de til enhver tid eldste sakene dermed behandles først. Dette betyr imidlertid ikke at sakene vil bli ferdigbehandlet i kronologisk rekkefølge. Behandlingstiden varierer fra sak til sak, det tar bl.a. lengre tid å behandle en sak dersom det er nødvendig å innhente ytterligere informasjon. Det er heller ikke slik at det ikke er rom for en viss fleksibilitet i systemet. Dersom en saksbehandler setter seg inn i en sak, f. eks. i forbindelse med spørsmål fra søkeren, kan det være hensiktsmessig å behandle saken med det samme heller enn å måtte sette seg inn i saken på nytt noen uker senere. At det av slike grunner kan forekomme at saker behandles “før tur”, anser jeg ikke å være problematisk.

Representanten viser til Salamova-saken som sammenligningsgrunnlag. Jeg vil for det første påpeke at sakene ikke nødvendigvis er sammenlignbare. Justisdepartementets instruks av 31. mars d.å., som kom til anvendelse i Salamovas sak, gjelder f. eks. bare personer som er utvist på grunn av brudd på utlendingsloven. Videre viser jeg til at Salamova fremsatte søknad om oppholdstillatelse som arbeidsinnvandrer i januar i år, altså før NN. Forventet behandlingstid for søknader om oppholdstillatelse med rett til å arbeide er to måneder, da igjen forutsatt at en ev. utvisningssak er avklart og det ikke er andre kompliserende faktorer i saken.

I begrunnelsen for spørsmålet opplyser representanten at “UDI gjennom kommunikasjonsrådgiver ikke kan gi noe svar” når det gjelder hvilke kostnader NN har pådratt seg i forbindelse med uttransportering. Jeg vil i denne sammenheng påpeke at Politiets utlendingsenhet (PU) er den naturlige adressaten for spørsmålet, ettersom det er politiet som foretar uttransporteringer og har oversikt over hva den enkelte uttransportering koster.

Representanten skriver videre i begrunnelsen at Baker- og konditorbransjens landsforening (BKLF) anmoder om at den aktuelle saken blir løst, da det er mangel på fagfolk i de tre nordligste fylkene. Det anmodes om at statsråden sørger for at “det blir likhet for norsk lov i denne sak”. Jeg slutter meg helhjertet til at det skal være likhet for loven, selvsagt også for NN.

Jeg kan imidlertid ikke se holdepunkter for at noe annet er tilfellet her.