Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1266 (2010-2011)
Innlevert: 14.04.2011
Sendt: 15.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Viser til tidligere innsendt spørsmål nr. 1154 som jeg opplever ikke har blitt besvart og herved stilles på nytt. Kan vi forvente at antallet revmatikere som får innvilget behandlingsreise i 2011 igjen vil øke sett i forhold til 2009 tallet?

Begrunnelse

Ifølge tall fra behandlingsreiser fikk 1856 revmatikere utenlandsbehandling i 2009. I 2010 fikk 1821 revmatiske pasienter av i alt 3960 revmatiske søkere tilbud om utenlands behandling.
I budsjett høringene for statsbudsjettet for 2011 uttrykte revmatikerne bekymring fordi de opplevde at antallet revmatikere som fikk innvilget behandlingsreise gikk ned på bekostning av andre grupper.
Det ble videre gitt uttrykk for bekymring for at kostnader knyttet til evalueringen av behandlingsreisene ville gå fra samme budsjettpost og dermed føre til ytterligere reduksjon av tilbudet.
Disse bekymringene ble avvist fra regjeringspartiene under henvisning til at budsjettposten på dette kapittelet var økt.
Nå foreligger tallene som viser at revmatikerne faktisk har fått redusert antallet behandlingsreiser i 2010.
Det er derfor av interesse å få vite hva som etter statsrådens oppfatning blir konsekvensen for revmatikerne av årets bevilgning til behandlingsreiser.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som opplyst i mitt svar av 8. april 2011 på spørsmål nr 1154 fra representanten Jon Jæger Gåsvatn, utgjør personer med revmatisme fortsatt den største gruppen blant dem som får tilbud om behandlingsreiser til utlandet (”klimabehandling”). For alle grupper kommer tilbudet om klimabehandling som et supplement til behandling i Norge. Det er en forutsetning at brukerne har dokumentert nytte av trening og fysioterapi i varmt klima. Brukerne av ordningen må ikke være pleietrengende, og de må være selvhjulpne når det gjelder daglige gjøremål. Barn reiser med ledsager. Evalueringen av ordningen, som nå er i gang, forventes bl.a. å gi bedre kunnskap om nytten av tilbudet for de ulike pasientgruppene.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at det er et mål at aktiviteten på området behandlingsreiser til utlandet, inkludert tilbudet til personer med revmatiske lidelser, i 2011 skal bli på samme nivå som i 2009.