Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1276 (2010-2011)
Innlevert: 15.04.2011
Sendt: 19.04.2011
Besvart: 28.04.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Kunnskapsministeren har varslet en gjennomgang og presisering av pedagognormen i barnehagene. PBL og KS har advart mot det de mener er innføring av en ny bemanningsnorm og de konsekvenser dette kan medføre - i verste fall en kraftig reduksjon i antall barnehageplasser. Krf ønsker som statsråden en styrket bemanning i barnehagene, men etterlyser de økonomiske konsekvensene.
Vil regjeringen kompensere kommunene økonomisk hvis pedagognormen presisere/endres av regjeringen?

Begrunnelse

I følge en undersøkelse barnehage.no har gjort blant 1090 kommunale og private barnehager i februar i år er det kun 30 % av barnehagene som har praktisert den norm regjeringen vurderer. 70 % av de private og kommunale barnehagene må med andre ord gjøre tiltak dersom pedagognormen presiseres/endres. Tiltakene vil enten være oppbemanning i tråd med ny norm, noe som forutsetter tilstrekkelig finansiering, eller justere ned bemanningen og barnegrupper slik at normen etterleves. Det vil dermed påvirke mange tusen ansatte og barn/foresatte negativt. Dersom statsråden fortsatt mener det er behov for en presisering/endring av regelverket, tar KrF det for gitt at statsråden også mener det er behov for en oppbudsjettering.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Dagens forskrift om pedagogisk bemanning angir en norm som setter et maksimum for antall barn per pedagogisk leder. Departementets presisering av pedagognormen har fått støtte fra Justisdepartementets lovavdeling. Departementet har presisert hvordan reglene skal forstås og praktiseres, og dette innebærer ikke en skjerping/innstramming av regelverket slik representanten Bekkevold legger til grunn. Denne forståelsen av bestemmelsen har ligget fast siden 1954 og er i dag forankret i barnehageloven. Det er ikke aktuelt for staten å kompensere for merkostnadene ved etterlevelse av et uforandret regelverk.

Jeg er kjent med at mange barnehager har forstått og praktisert pedagognormen på en annen måte enn det som fremgår av departementets presisering. Jeg har også forståelse for at det for enkelte barnehager vil gi praktiske utfordringer å tilpasse driften til presiseringen av pedagognormen.

Formålet med pedagognormen er å sikre at det finnes tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta barns behov for omsorg, lek og læring, sosial tilhørighet og utviklingsstøtte. Det er i dag mangel på førskolelærere. Regjeringen har derfor igangsatt en rekke tiltak for å øke antall førskolelærere, både når det gjelder opprettelse av nye studieplasser og tiltak for å beholde og rekruttere førskolelærere. I tillegg gjøres det også en innsats for å få førskolelærere som er i andre yrker tilbake til barnehagen. På kort sikt er det viktig å få en riktig forståelse for hvordan pedagognormen skal tolkes og praktiseres. For å gi sektoren tilstrekkelig tid til å innrette driften i tråd med regelverket vil det være viktig at kommunene vurderer om det i enkelte tilfeller kan gi dispensasjoner. Der det ikke er tilstrekkelig antall pedagoger kan kommunen gi dispensasjon fra utdanningskravet. Kommunen kan også benytte dispensasjonsadgangen som følger av forskrift om pedagogisk bemanning § 3. I slike tilfeller må ikke regelverket være til hinder for at barnehager og kommuner kan utøve skjønn i konkrete situasjoner. Jeg vil følge nøye med på at dette blir fulgt opp ved blant annet å ha tett dialog med fylkesmannsembetene. Jeg arbeider nå med en veileder for presisering av regelverket for pedagogisk bemanning, jf. St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen, der det varsles at det vil bli utarbeidet en veileder om barnehagelovens krav til pedagogisk bemanning. Etter planen ferdigstilles veilederen i løpet av mai 2011.