Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1278 (2010-2011)
Innlevert: 15.04.2011
Sendt: 19.04.2011
Besvart: 28.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Jeg viser til mitt spørsmål Dokument nr. 15:1746 (2009-2010) stilt 20. september 2010. Spørsmålet ble ikke i tilstrekkelig grad besvart.
Kan finansministeren nå konkret besvare mitt spørsmål, samt opplyse hva som er status på saken etter møtene mellom norske og thailandske skattemyndigheter?

Begrunnelse

Spørsmålet gjelder norske skattemyndigheter som ikke godtar "Statement of Acknowledgement of Foreign Income" utstedt av Revenue Department i Thailand som dokumentasjon på at en norsk pensjonist er kommet inn under thailandsk skatteregime. Spørsmålet ble den gang ikke tilstrekkelig besvart, og finansministeren opplyste dessuten at det skulle være møter mellom norske og thailandske skattemyndigheter.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I november 2010 avholdt Finansdepartementet og Skattedirektoratet et møte med The Revenue Department i Thailand. På dette møtet ble alle de skattemessige spørsmålene som oppstår for norske pensjonister som oppholder seg i Thailand drøftet. Drøftelsene omfattet bosted etter artikkel 4 i skatteavtalen, skatteplikten for pensjon fra Norge etter artikkel 18 i skatteavtalen, anvendelsen av anti-misbruksbestemmelsen i artikkel 23 punkt 3 bokstav e) og spørsmål om hvilken dokumentasjon en norsk pensjonist i Thailand kan forvente å få utstedt i Thailand for å vise at betingelsene etter artikkel 23 punkt 3 bokstav e) er oppfylt med hensyn til thailandsk beskatning.

Redegjørelsen for dokumentasjonskravene nedenfor er et direkte resultat av møtet med de thailandske myndighetene. Norske og thailandske skattemyndigheter har samarbeidet om dokumentasjonskravene, med grunnlag i begge lands behov for å gjennomføre en korrekt beskatning av de norske pensjonistene. Begge land er således helt enige om hvilke krav som bør stilles i den anledning. Thailandske myndigheter er inneforstått med at dersom en skattyter ikke leverer den dokumentasjonen som kreves i forbindelse med den norske ligningen, vil pensjonen bli undergitt norsk beskatning, og at denne beskatningen da er i overensstemmelse med skatteavtalens bestemmelser. Norske myndigheter er på tilsvarende vis inneforstått med at dersom en skattyter leverer tilfredsstillende dokumentasjon i Norge, vil pensjonen fritas fra norsk beskatning.

Ifølge de thailandske skattemyndighetene blir norske pensjonister som oppholder seg i Thailand i mer enn 180 dager i et kalenderår, skattemessig bosatt der og dermed skattepliktige i Thailand for alle sine globale inntekter. I henhold til intern thailandsk rett er slike norske pensjonister derfor skattepliktige i Thailand for pensjoner de mottar fra Norge.

Thailandske skattemyndigheter har opplyst at alle norske pensjonister som er skattemessig bosatt i Thailand etter intern rett, er pliktige til å sende thailandsk selvangivelse.

Selvangivelsesperioden i Thailand er fra 1. januar til 31. mars. Selvangivelsesplikten gjelder uavhengig av om pensjonen fra Norge etter skatteavtalen er skattepliktig til Thailand eller ikke og uavhengig av størrelsen på pensjonen.

Med grunnlag i selvangivelsen må skattyter selv beregne den thailandske skatten. Skatten kan betales pr måned i inntektsåret, pr halvår eller en gang i året, men all skatt for et inntektsår må senest være betalt pr 31. mars året etter inntektsåret.

Når skattyteren har sendt inn thailandsk selvangivelse og beregnet og innbetalt skatten i tråd med opplysningene på selvangivelsen, kan skattyteren få utstedt et såkalt Income Tax Payment Certificate. Dokumentet viser hvilken brutto inntekt som er oppgitt til thailandsk beskatning, og hvilken skatt som er innbetalt på denne inntekten.

Norske og thailandske skattemyndigheter er enige om at et Income Tax Payment Certificate kan anses som tilfredsstillende dokumentasjon på at betingelsene i skatteavtalens artikkel 23 punkt 3 bokstav e) er oppfylt. Det stilles altså ikke krav om at det skal leveres en kopi av den thailandske selvangivelsen til norske ligningsmyndigheter.

Dokumentet ”Statement of Acknowledgement of Foreign Income” ble også drøftet i møtet. I følge de thailandske myndighetene er dette ingen dokumentasjon på at en norsk pensjonist har oppgitt sin inntekt til beskatning i Thailand. I Thailand, som i de fleste andre land, oppgir man sin inntekt til beskatning ved levering av en selvangivelse, og kun på denne måten. At thailandske myndigheter er kjent med hvilke inntekter en norsk pensjonist har i forbindelse med utstedelsen av ”Statement of Acknowledgement of Foreign Income” innebærer ikke at disse inntektene derved kan anses som oppgitt til beskatning i Thailand. Norske pensjonister kan derfor ikke bruke et ”Statement of Acknowledgement of Foreign Income” som dokumentasjon i forbindelse med den norske ligningen. Som nevnt er det kun et ”Income Tax Payment Certificate” som kan aksepteres som tilfredsstillende dokumentasjon.

I januar i år deltok en embetsmann fra Finansdepartementet på den norske ambassaden i Thailands informasjonsmøter for nordmenn bosatt i Thailand. Disse årlige møtene tar sikte på å gi nyheter og informasjon om emner som er av særskilt interesse for denne gruppen personer. I år sto blant annet beskatning av pensjon som betales fra Norge til pensjonister bosatt i Thailand på programmet.

På møtene ble det gitt en orientering om de skattemessige forhold som berører norske pensjonister bosatt i Thailand. I den anledning ble de dokumentasjonskravene som er gjengitt ovenfor også presentert. På disse møtene var det avsatt god tid til spørsmål fra de fremmøtte. Det kom mange spørsmål knyttet til dokumentasjonskravene, så dette temaet ble grundig belyst.

På bakgrunn av møtet mellom norske og thailandske myndigheter har Skattedirektoratet oppdatert informasjonen på hjemmesiden sin om beskatning av pensjonister bosatt i Thailand. Også her fremgår det tydelig hvilke dokumentasjonskrav som gjelder i forbindelse med den norske ligningen.

Avslutningsvis vil jeg også nevne at på grunn av de særskilte forhold som gjør seg gjeldende blant norske pensjonister i Thailand, har norske og thailandske skattemyndigheter avtalt å samarbeide om å utveksle opplysninger og å kontrollere den enkelte pensjonists skatteforhold, jf. artikkel 26 i skatteavtalen mellom Norge og Thailand. Tanken er å sikre at disse pensjonistenes inntekter blir undergitt beskatning i enten Norge eller Thailand.