Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1296 (2010-2011)
Innlevert: 26.04.2011
Sendt: 27.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Karlsen-utvalget NOU-2008-18, foreslo å gjennomføre en nasjonal kartlegging av utstyrssituasjonen i de yrkesfaglige studieprogrammene. En slik kartlegging kan ikke sees å ha blitt gjennomført. Nå indikerer Regjeringen av mer praksisretting av undervisningen blir ett av målene i den varslede meldingen om ungdomsskolen. Heller ikke for ungdomsskolen finnes det noen kartlegging av utstyrssituasjonen og tilgangen på spesial-/praksisrom.
Vil statsråden ta initiativ til en slik kartlegging for hele grunnutdanningen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil presisere at det er skoleeiers ansvar å sørge for tilstrekkelig utstyr slik at elevene kan gis opplæring i tråd med læreplanene. Kartlegging av utstyrssituasjonen er derfor noe som bør foregå lokalt. Det er en av årsakene til at forslaget fra NOU 2008-18 Fagopplæring for framtida om kartlegging av utstyrssituasjonen i fag- og yrkesopplæringen ikke er fulgt opp nasjonalt.

I den nylig framlagte Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring - Muligheter er et mer praktisk og relevant ungdomstrinn et hovedbudskap. En mer praktisk og relevant opplæring dreier seg i stor grad om bruk av relevante innfallsvinkler og bruk av praktiske virkemidler i allerede eksisterende fag. Dette vil med andre ord være arbeidsmåter som allerede ligger innenfor kompetansemålene. Jeg legger til grunn at skolene i hovedsak kan gjennomføre intensjonene om mer praktisk opplæring ved å utnytte rom og utstyr bedre, men skal ikke utelukke at noen kommuner trenger mer utstyr, som ulike former for konkretiseringsmateriale.

Innføring av valgfag er nytt tiltak i meldingen. Utformingen av de enkelte valgfagene vil bli fulgt opp etter at meldingen nå er lagt fram. Det er en forutsetning at valgfagene skal bygge på fagene i Kunnskapsløftet. Derfor er det for tidlig å si noe om hvilke utstyrsbehov skolene eventuelt vil ha, men fordi kompetansemålene for valgfagene skal hentes fra hovedmål i dagens læreplaner, har jeg vanskelig for å se at dette vil gi spesielt store behov for nytt utstyr eller rom.

Om det enkelte av valgfagene eller i andre fag skulle være spesielle behov for utstyr, må dette vurderes særskilt. Skolene kan uansett ikke ligge i forkant når det gjelder anskaffelser av nytt og moderne utstyr. Det er derfor viktig at både grunnskoler og videregående skoler finner gode løsninger i samarbeid med lokalt næringsliv når det gjelder praktisk opplæring i fag.