Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1300 (2010-2011)
Innlevert: 27.04.2011
Sendt: 28.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Vil statsråden vurdere et tvernasjonalt register av useriøse hundeoppdrettere?

Begrunnelse

Det er et økende problem at useriøse oppdrettere flytter mellom de nordiske landene for å fortsette avl av hund, til tross for at de har blitt forbudt husdyrsavl på grunn av mishandling av dyr i et annet nordisk land. Myndigheters avgjørelser må være konsekvente, på tvers av nasjonale grenser, i Norden og i Europa.
Et tvernasjonalt register av useriøse oppdrettere kan forhindre at oppdretterne omgår avlsforbud ved å flytte virksomheten til et annet land.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Et av de nye virkemidlene vi har i medhold av den nye dyrevelferdsloven er å frata dyreeier retten til å ha dyr. Myndigheten til å fatte slike vedtak som tidligere krevde en domsavsigelse, er nå lagt til Mattilsynet. Jeg er glad for at vi nå har denne muligheten som bidrar til å sikre dyrenes velferd.

Norske lover gjelder i hovedsak norske rettssubjekter innenfor Norges grenser. Sanksjoner ilagt i Norge vil ikke være rettskraftig i andre land. Det finnes pr i dag heller ikke et harmonisert internasjonalt regelverk for hold av hund. De forhold som ligger til grunn for et rettighetstap i Norge, vil derved ikke nødvendigvis få tilsvarende konsekvenser i andre land.

I tillegg ville et internasjonalt register være et alvorlig inngrep overfor enkeltpersoner.

Spørsmålet om opprettelse av et register over personer som er ilagt rettighetstap etter lov om dyrevelferd, det være seg et nasjonalt register eller et internasjonalt register, reiser mange spørsmål knyttet til personvern og rettssikkerhet for enkeltmennesker.

Selv om det isolert sett kan være nyttig med et internasjonalt register, kan det ikke sies å være et forholdsmessig verktøy for å fremme dyrevelferden.

Når det gjelder de skandinaviske hundeorganisasjonene, vil deres regler og sanksjoner i forhold til hold og avl av hund være av privatrettslig karakter.