Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1303 (2010-2011)
Innlevert: 27.04.2011
Sendt: 28.04.2011
Besvart: 03.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Fiskeri- og kystministeren henviser i svar til Stortinget at enkelte har hevdet at begrepet rettssikkerhet i stor utstrekning er et honnørord. Fiskeri- og kystministeren viser til at uenighet om en regels tilblivelse eller opphevelse, ikke nødvendigvis er et spørsmål om opphevelse, som en respons til at tidsbegrensede kvoter kan være grunnlovsstridige.
Er statsråden enig i fiskeri- og kystministerens forståelse av rettssikkerhet?

Begrunnelse

Det vises til fiskeri- og kystministerens svar av 12. april 2011 til Stortingets næringskomité. Bakgrunnen er at Høyre har fremmet et forslag om en gjennomgang av rettssikkerheten til norske fiskere, jfr. dokument 8: 120 S (2010-2011).

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Fiskeri- og kystministeren skrev blant annet følgende i sitt svarbrev 12. april 2011 til Stortingets næringskomité:

“Begrepet rettssikkerhet er ikke entydig. Enkelte har for eksempel hevdet at begrepet i stor utstrekning er et honnørord. Selv om det er vanskelig å gi en presis og allment akseptert definisjon av begrepet, vil nok de fleste i dag kunne være enig om kjernen i begrepet – nemlig at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser. Det er derfor viktig å ha i mente at uenighet om en regels tilblivelse eller opphevelse, ikke nødvendigvis er et spørsmål om rettssikkerhet.”

Jeg er enig med fiskeri- og kystministeren i hennes generelle forståelse av hva som er kjernen i rettssikkerhetsbegrepet. I likhet med henne mener heller ikke jeg at rettssikkerhet kun er et “honnørord” i betydningen et høytidelig og innholdsløst ord.

Endringene i regelverket i strukturkvoteordningen, som har foranlediget en sak som står for domstolene, kan jeg ikke kommentere. Generelt er jeg enig med fiskeri- og kystministeren i at spørsmålet om å gi eller å oppheve en regel, ikke nødvendigvis er et spørsmål om rettssikkerhet. Spørsmålet måtte i tilfelle være om regelendringen innebærer for eksempel overgrep eller vilkårlighet fra myndighetenes side, noe som normalt ikke er tilfellet.