Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1311 (2010-2011)
Innlevert: 28.04.2011
Sendt: 29.04.2011
Besvart: 06.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Hva er bakgrunnen for at motorsykler er en egen avgiftsklasse (F) i systemet for engangsavgift på motorvogner, og hva er provenytapet bokført og påløpt av å legge motorsykler inn i avgiftsgruppe A (personbiler, mm) i engangsavgiften?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Hovedformålet med engangsavgiften er å skaffe inntekter til staten. I tillegg tas det hensyn til miljø, sikkerhet og fordeling ved utforming av avgiften. I dag består engangsavgiften av 9 ulike avgiftsgrupper, kategoriene A til J, med unntak av kategori D som er opphevet. De ulike avgiftsgruppene omfatter ulike typer motorvogner, og har ulike avgiftsgrunnlag og avgiftssatser. Både gruppeinndelingen, satsene, grunnlagene og strukturen har blitt endret opp igjennom årene. Dagens avgiftsgruppe A (personbiler m.m.) ilegges avgift etter vekt, effekt og CO2-utslipp, mens slagvolum benyttes når CO2-utslipp ikke er oppgitt. Gruppe B og C (varebiler kl. 2 og campingbiler) ilegges 22 pst. av avgiften for gruppe A. Videre er avgiften for gruppe H og J (drosjer og minibusser) 40 eller 100 pst. av avgiften for gruppe A. De reduserte satsene skyldes hovedsakelig at kjøretøyene ofte blir benyttet i forbindelse med næringsvirksomhet, og at kjøretøyene i de ulike gruppene har ulike egenskaper.

For motorsykler og snøscootere gjelder egne avgiftsstrukturer og avgiftssatser. Dette skyldes at egenskapene ved kjøretøyene er svært ulike de andre kategoriene. Motorsykler har betydelig lavere gjennomsnittlig vekt, effekt og slagvolum enn personbiler. Dette indikerer at avgiftsstrukturen og avgiftssatsene som er tilpasset for personbiler, ikke passer like godt for motorsykler. Dersom motorsykler hadde blitt ilagt avgift etter gruppe A, ville svært få eller ingen motorsykler kommet over 1. trinn i den progressive strukturen (vekt over 1 150 kg, effekt over 65 kW og CO2-utslipp over 115 g/km eller slagvolum over 1 150 cm3).

En avgiftslegging av motorsykler i avgiftsgruppe A ville innebære et relativt stort provenytap, både fordi satsene reduseres for effekt og slagvolum, og fordi stykkavgiften ville blitt fjernet. Provenytapet vil bli noe motvirket av at motorsykler ikke blir ilagt vektavgift i dag. Det er innhentet registreringstall fra Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV) og fastsatt avgiftsinntekt fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) for 2010. Disse tallene er framskrevet med forventet pris- og volumvekst for 2011 og 2012. Basert på framskrivningene anslås det at provenytapet ved å avgiftslegge motorsykler etter reglene for personbiler ville utgjøre i størrelsesorden 150 mill. kroner årlig. Dette er om lag en halvering av engangsavgiftsinntektene fra motorsykler. Ved endring fra 1. januar 2012 kan provenytapet dermed anslås til om lag 150 mill. kroner påløpt, og 140 mill. kroner bokført i 2012.