Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1328 (2010-2011)
Innlevert: 02.05.2011
Sendt: 02.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Er samferdselsministeren enig med helse- og omsorgsministeren i at det er viktig å se sykehusenes akuttfunksjoner og utvikling i vei- og kommunikasjonssystemer i sammenheng, og vil statsråden sørge for at nedleggingen av føde i Nordfjord kompenseres ved forsering av brua over Rovdefjorden og tunnel til Gursken?

Begrunnelse

Det vises til undertegnedes spørsmål til helse- og omsorgsministeren av 12. april 2011 om at nedleggingen av føden i Nordfjord bidrar til uforsvarlig lang reiseveg for noen, og forsering av brua over Rovdefjord og tunnel til Gursken.
Helse- og omsortsministeren fremhevet blant annet dette i sitt svar av 15. april 2011:

"Når det gjelder planer for realisering av Rovdefjordsambandet, vil jeg vise til at dette ligger under samferdselsministerens ansvarsområde. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid si at det er viktig å se sykehusenes akuttfunksjoner og utvikling i vei- og kommunikasjonssystemer i sammenheng, noe som også er presisert i stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og omsorgsplan."

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Tidligere rv. 61 ble som en del av forvaltningsreformen overført til Møre og Romsdal fylkeskommune som fylkesveg fra 1. januar 2010. I tråd med vedtatt ansvarsfordeling for det offentlige vegnettet må det være opp til fylkeskommunen å vurdere en eventuell prioritering av prosjekter, som bru over Rovdefjorden og tunnel til Gursken, opp mot andre prosjekter på fylkesvegnettet i Møre og Romsdal. I den forbindelse vil jeg vise til at regjeringen gjennom forvaltningsreformen har styrket fylkeskommunenes økonomi vesentlig for å gjøre fylkeskommunene bedre i stand til å løse de utfordringene som de står ovenfor på transportsektoren.