Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1329 (2010-2011)
Innlevert: 02.05.2011
Sendt: 02.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mener næringsministeren Brønnøysundregistrenes innhenting og kunngjøring av kontaktopplysninger til nyetablerte næringsdrivende bidrar til at useriøse virksomheter lett gis tilgang til opplysningene, og dermed kan lure de nyetablerte bedriftene?

Begrunnelse

Ofte hører vi om nyetablerte næringsdrivende som blir kontaktet av useriøse virksomheter som vil selge tjenester av liten eller ingen nytte. Det som selges er for eksempel tjenester som knapt har verdi, eller helt meningsløse katalogoppføringer, eller varer og tjenester med avtalevilkår som er svært urimelige, for eksempel lang bindingstid.
De som mottar disse henvendelsene, føler seg utsatt for regelrett lureri, fordi de i en oppstartsfase har oppmerksomheten rettet mot annet enn useriøse tilbydere.
Senest 30. mars sendte Brønnøysundregistrene ut en advarsel om at noen gir seg ut for å representere registeret når de tilbyr slike tjenester. I denne advarselen går det fram at tilbudene har kommet rett etter at den næringsdrivende har registrert seg i Brønnøysund. ”Det ser ut til at desse aktørane følgjer med når nye einingar blir oppretta i registra våre” heter det videre i advarselen. Mens man kan reservere seg mot å bli oppført i telefonkataloger, legger Brønnøysundregistrene kontaktinformasjon på nettet, og til og med før den nyetablerte næringsdrivende vet om det.
Det ønskes opplyst om næringsministeren vil gjøre endringer for å forhindre at useriøse virksomheter lett gis tilgang til opplysninger om nyetablerte bedrifter og dermed kan bedra eller utnytte disse.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Brønnøysundregistrene skal opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Samtidig skal kravet til høy hastighet og god brukerservice ivaretas. På hjemmesiden til Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) er det lagt ut informasjon til nystartede bedrifter om faren for misbruk av opplysninger i oppstartsfasen. Brønnøysundregistrene vurderer også å utdype ytterligere informasjonen til de næringsdrivende om forhold som kan forhindre misbruk av bedriftenes identitet.

Foretaksregisteret er pålagt å publisere opplysninger om nye foretak i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon, jf. foretaksregisterloven § 6-2 og rådsdirektiv 68/151/EØF med endringer ved rådsdirektiv 2003/58/EF. I og med at rettsvirkningene av registreringen, som for eksempel evnen til å inngå avtaler og ta opp lån, er knyttet til publiseringstidspunktet, er det viktig at dette ligger så tett opp til registreringstidspunktet som mulig.

Foretaksregisteret publiserer alle opplysninger som sendes inn i forbindelse med registrering av nytt foretak, unntatt fødselsnummer og opplysninger som er underlagt lovpålagt taushetsplikt. For foretaket selv, samarbeidspartnere, næringslivet for øvrig og det offentlige er det viktig at opplysninger om nyetablerte foretak tilgjengeliggjøres raskt. Næringslivet og det offentlige er avhengig av denne type informasjon for å kunne ivareta egne oppgaver og gjøremål.