Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1326 (2010-2011)
Innlevert: 29.04.2011
Sendt: 02.05.2011
Besvart: 06.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen skryter av å ha tilført statlige selskaper 58 milliarder kroner i egenkapital. Tilføres pengene som egenkapital påvirkes ikke handlingsregelen, og statsbudsjettets utgiftsside må ikke justeres. Styrkes derimot selskapet gjennom redusert utbytte reagerer handlingsregel, og statsbudsjettets utgifter må reduseres tilsvarende statens inntektstap for å overholde handlingsregelen.
Hvorfor er det mer forsvarlig finanspolitikk å gi selskap egenkapital enn å dekke statsbudsjettets inntektstap med mer oljepengebruk?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Handlingsrommet på budsjettets utgiftsside bestemmes av nivået på strukturelle skatter og avgifter fra fastlandsøkonomien, utbytter fra selskaper der staten har en eierandel mv., samt bruken av oljeinntekter. Egenkapitalinnskudd i statsselskap føres som en formuesomplassering under streken. Avkastningen av et kapitalinnskudd vil føres over streken, men samtidig ha et motstykke i lavere avkastning på en annen formuespost (alternativ plassering) eller økte renteutgifter.

Handlingsregelen er en rettesnor for samlet bruk av petroleumsinntekter over statsbudsjettet, uavhengig av hvordan pengene anvendes. Ved at alle statens inntekter og utgifter utenom petroleumsvirksomheten behandles innenfor en ramme, gir regelen et godt grunnlag for budsjettmessige prioriteringer. Videre legger handlingsreglen til rette for en gradvis økt innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi til et opprettholdbart nivå. Det reduserer faren for såkalt hollandsk syke. Handlingsregelen bidrar også til forutsigbarhet i budsjettpolitikken. Slik støtter handlingsregelen opp under pengepolitikken og reduserer faren for en forventningsdrevet styrking av kronen.

For at handlingsregelen skal kunne oppfylle sin hensikt som styringsinstrument, kan det ikke etableres ordninger som åpner for omgåelser av regelen. Ulike former for "kreativ bokføring" øker ikke det realøkonomiske handlingsrommet, samtidig som handlingsregelen undergraves. I tråd med dette har Regjeringen lagt vekt på at staten, i de selskapene der vi selv kan fastsette utbyttet, ikke kan skyte inn økt egenkapital under streken og samtidig ta ut utbytte over streken i samme år. En slik praksis ville åpne for tilleggsfinansiering utover handlingsregelens ramme for bruk av oljeinntekter. I tråd med dette ble mottatt utbytte fra Statkraft tilbakeført til selskapet i nysaldert budsjett for 2010, samtidig som selskapet ble tilført egenkapital under streken.