Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1333 (2010-2011)
Innlevert: 02.05.2011
Sendt: 03.05.2011
Besvart: 10.05.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Under forrige ukes spontanspørretime i Stortinget sa statsråden at flyttingen av GIHV til Elverum ikke skulle gå ut over antall øvingsdøgn eller på annen måte ramme primæroppgavene til HV. Selv om undertegnede er noe tvilende til at det kommer til å skje, er jeg villig til å gi statsråden mulighet til å forklare hvordan det da skal finansieres.Med andre ord:
På hva slags måte og med hvilke konsekvenser skal finansieringen av flyttingen av HV staben gjennomføres uten at dette får operative konsekvenser?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. mai 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om på hva slags måte og med hvilke konsekvenser finansieringen av flyttingen av Heimevernsstaben skal gjennomføres uten at dette får operative konsekvenser.

I tråd med forutsetningene i langtidsplanen prioriterer regjeringen en økning av treningen i Heimevernet. Ambisjonene i langtidsplanen, om bl.a. 50 % årlig trening av områdestrukturen fra og med 2012, ligger fast. Kostnadene ved flytting av Heimevernsstaben skal ikke dekkes av Heimevernets ordinære driftsbudsjett og vil ikke ramme operativt rettet aktivitet.

I grunnlaget for forsvarssjefens anbefaling om flytting av Heimevernsstaben til Elverum er det identifisert behov for tilrettelegging i form av kontorlokaler, kvarter og boliger i tilknytning til Terningmoen leir. Størst mulig utnyttelse av eksisterende bygningsmasse, herunder også løsninger som innebærer en brukskombinasjon av eksisterende infrastruktur med innleie eller kjøp av brakkerigg, er alternativer som er under vurdering. En løsning som innebærer å dekke behovet for nødvendig infrastruktur ensidig gjennom nybygg, er tidligere kostnadsberegnet til om lag 63 mill. kroner. Bl.a. fordi flere av alternativene innebærer en anbudsprosess, er det på det nåværende tidspunkt ikke formålstjenlig å gå nærmere inn på kostnadsoverslagene.

Det endelige behovet for infrastruktur på Terningmoen vil bli nærmere avklart og konkretisert gjennom den pågående helhetlige omstillingsprosessen i Forsvaret og hva denne vil kunne frigjøre av andre arealer. Flytteprosessen er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2011.

Som omtalt i gjeldende langtidsplan for Forsvaret, jf. Innst. S. nr. 318 (2007-2008) til St.prp. nr. 48 (2007-2008), er intern frigjøring av ressurser en avgjørende forutsetning for å realisere planen, herunder å opprettholde struktur og aktivitet med samme eller lavere ressursforbruk. Forsvarssjefen er ansvarlig for å identifisere effektiviseringstiltak innenfor egen virksomhet. Dette innebærer bl.a. en dreining av virksomhet relatert til stabs- og støttestrukturen mot operative avdelinger og frigjøring av lokaler i Oslo sentrum ved utflytting av avdelinger. På denne måten skapes muligheter for betydelig reduserte utgifter for enheter som i dag leier lokaler på det kommersielle markedet.

Det fremgår av Forsvarets årsrapport 2010 at Forsvaret halvveis i langtidsperioden har gjennomført effektiviseringstiltak for en verdi tilsvarende ca. 450 mill kroner. Forsvaret ligger dermed foran den opprinnelige planen som ble lagt til grunn ved inngangen til langtidsperioden. Samlet sett vil effektiviseringstiltakene komme hele Forsvaret til gode, og vil utgjøre en del av grunnlaget for inndekning av utgifter, også for flyttingen av Heimevernsstaben.