Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1335 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 03.05.2011
Besvart: 10.05.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvor langt har en kommet i prosessen i forhold til fremtidig lokalisering av luftforsvaret, finnes det forsvarsfaglige vurderinger i forhold til de ulike alternativene, og når kan en forvente en innstilling til Stortinget fra Regjeringen i denne saken?

Begrunnelse

Sett fra Østfold og det sentrale Østlandet sitt ståsted er det ikke uten betydning å få avklart hvilke funksjoner innen flyvåpenet som vil legges til Rygge i fremtiden. Det er av betydning i forhold til det forsvarsmessige, det er av betydning i forhold til den sivile luftfart og i forhold til distriktets næringsliv og sysselsetting. Nedlegging av Nike-batteriene i sin tid pekte på at vesentlige oppgaver kunne ivaretas fra Rygge. I forbindelse med at lokalisering av kampflybase nå er inne i debatten for fullt og synes førende for øvrig lokalisering så er det av interesse å få innblikk i de ulike forsvarsfaglige vurderinger som legges til grunn. Da det kan synes som om sekretærer i departementet reiser rundt og "freder" ulike lokasjoner og høyt rangert militært personell forfekter politiske standpunkt kan det være på sin plass å få avklart hvor saken står, hvilke faglige konklusjoner som er trukket og når vi kan forvente at den politiske vurderingen og forslaget fra Regjeringens side blir fremmet for Stortinget.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget våren 2012, jf. Innst. 7 S (2010-2011) til Prop. 1 S (2010-2011). Det legges i den forbindelse opp til at Stortinget og regjeringen skal ha tilgang på et fagmilitært råd som grunnlag for å utforme og behandle den nye planen. Forsvarsjefen er, som min øverste

militærfaglige rådgiver, derfor bedt om å legge frem et helhetlig fagmilitært råd som innspill til langtidsplanen. Forsvarssjefens råd forventes lagt frem i løpet av

november 2011.

Ambisjonsnivå, finansiering og lokalisering av nye kampfly vil være sentrale tema i den nye langtidsplanen. For å oppnå en totalt sett best mulig løsning, vil det være viktig å se disse forhold i sammenheng med utviklingen av øvrige deler av Forsvarets struktur og organisasjon. Luftforsvarets fremtidige struktur vil bli sett i en helhet, der både sikkerhets- og forsvarspolitiske, operative, styrkeproduksjonsmessige, økonomiske og flere andre hensyn vil spille inn.

Som forsvarsminister er jeg opptatt av at dette skal være en faglig grundig prosess, hvor utredningsarbeidet skjer med bidrag fra og forankring i berørte virksomheter, i nært samarbeid med de ansattes representanter og med vitenskaplig forankring. Jeg ønsker også en offentlig debatt om temaene vi vil behandle i langtidsplanen. Slik vil jeg sikre et bredest mulig grunnlag for de anbefalinger regjeringen skal legge frem for Stortinget til våren neste år.