Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1340 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 04.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I svar på spørsmål 913 (2007-2008) svarte justisministeren at regjeringen tok sikte på å fremme lovproposisjon om nasjonalt ID-kort innen utgangen av 2008. I Justisdept. budsjett for 2010 fremgår det under pkt. 4.6.2. at eget lovforslag vil bli fremmet innen utgangen av året og at det tas sikte på å starte produksjon av nasjonalt ID-kort i 4. kvartal 2010.
Kan statsråden gi en oppdatering på arbeidet, opplyse når ordningen med et nasjonalt ID-kort vil være klar til bruk, og hva som blir hovedbruksområder for et slikt kort?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i lengre tid arbeidet med et lovforslag og en teknisk tilrettelegging for et nasjonalt ID-kort. Kortet vil ha tre funksjoner; et offentlig utstedt identitetsdokument som vil sikre høy grad at rett identitet til de personer som innehar kortet. Dette er viktig i mange myndighetssammenhenger. Kortet vil derav også være et middel i kriminalitetsbekjempelse av ID tyverier og bruk av andres/falsk identitet. For det andre vil kortet være et identitetsdokument som kan brukes som alternativ til pass innenfor Schengenområdet, og for det tredje skal kortet inneholde en brikke for elektronisk kommunikasjon, elektronisk identitet og elektronisk signatur.

Forslag om nasjonalt ID-kort er forsinket i forhold til tidligere opplysninger gitt til Stortinget i Prop. 1 S (2009-2010). Før et lovforslag blir fremmet for Stortinget vil det være behov for en kvalitetssikring av teknisk løsning.

Etter at en slik kvalitetssikring er gjennomført, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med en nærmere angivelse av forventet dato for produksjon av nasjonalt ID-kort i Prop. 1 S (2011-2012).