Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1341 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 04.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Fiskeri- og kystdepartementet vil ikke gi tilskudd til leie og drift av fartøyet M/S Kongsnes fra 1. januar 2012, noe som medfører at driften av opplæringsfartøyet avvikles. Møre og Romsdal Fiskarlag ønsker at det settes ned en arbeidsgruppe for å finne frem til en langsiktig og hensiktsmessig løsning når det gjelder drift av og organisering av "Sikkerhetsopplæringa for fiskere".
Vil statsråden vurdere å sette ned en slik arbeidsgruppe?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at styret i Møre og Romsdal Fiskarlag er bekymret over at Fiskeri- og kystdepartementet ikke lenger finner det økonomisk hensiktsmessig at ordningen med Sikkerhetsopplæring for fiskere gjennomføres om bord på opplæringsfartøyet M/S Kongsnes, og at det fra 1. januar 2012 ikke vil bli gitt tilskudd til leie og drift av fartøyet. Slik undertegnede forstår det, begrunner Fiskeri- og kystdepartementet dette med at fartøyet begynner å bli gammelt.
Møre og Romsdal Fiskarlag er enig i at fartøyet begynner å bli gammelt, men er uenig i at det skal konkluderes med en avvikling av tilskudd til opplæringsfartøyet.
I 2010 var det totale elevantallet på 751, fordelt med 472 på grunnkurs og 279 på repetisjonskurs. M/S Kongsnes vil i 2011 holde 50 grunnkurs og 50 repetisjonskurs fordelt på 31 anløpshavner.
Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag mener at Fiskeri- og kystdepartementet må sette ned en arbeidsgruppe når det gjelder drift og organisering av "Sikkerhetsopplæringa for fiskere".

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Tilskuddet til sikkerhetsopplæring for fiskere gikk før 2006 også til å gi støtte til de landbaserte sikkerhetssentrene. Fra 2006 ble støtten til de stasjonære sentrene avviklet som følge av behov for å dekke økte driftskostnader til opplæringsfartøyet M/S Kongsnes. Fiskerne kan i dag velge mellom å ta ordinært IMO 60 kurs ved de landbaserte sikkerhetssentrene og sikkerhetsopplæring for fiskere som nå kun gis gjennom opplæringsfartøyet. De fiskerne som velger å ta IMO 60 kurs får ikke støtte over dagens statlige tilskudd til sikkerhetsopplæringa.

Dagens opplæringsfartøy er, som representanten viser til, gammelt. Kostnadene ved å erstatte fartøyet med et nytt fartøy vil øke det årlige tilskuddsbehovet til fartøyet ytterligere, noe som innenfor dagens tilskuddsnivå vil medføre behov for økte egenandeler fra fiskerne.

Det er også viktig å ha med i vurderingen at STCW-F konvensjonen (fotnote) vil kreve at havgående fiskefartøy må gjennomføre IMO 60 kurs. Norge er et av de 14 landene som per i dag har ratifisert konvensjonen. Konvensjonen trår i kraft når 15 land har ratifisert konvensjonen, og det gjenstår derfor bare at ett nytt land ratifiserer før konvensjonen trår i kraft. Når konvensjonen trår i kraft vil deler av fiskeflåten få krav om IMO 60 kurs. Sikkerhetsopplæringa for fiskere ivaretar i dag ikke kravet til IMO 60, men det vil selvsagt være mulig å utvide sikkerhetsopplæringa slik at den også ivaretar IMO 60. Som nevnt er det per i dag ikke rom innenfor tilskuddet til sikkerhetsopplæring for å gi støtte til fiskere som tar IMO 60 kurs på sikkerhetssentrene, da hele tilskuddet går til leie, drift og støtte til sikkerhetsopplæringa i regi av opplæringsfartøyet.

Samlet sett har Fiskeri- og kystdepartementet derfor vurdert det som mest riktig å legge opp til en planlagt avvikling av tilskuddet til dagens opplæringsfartøy fra 2012. Dette vil med dagens nivå på tilskuddet til sikkerhetsopplæring frigjøre midler som kan gi rom for betydelig reduserte egenandeler for fiskerne. I tillegg vil det legge til rette for at også fiskere som tar IMO 60 kurs kan få statlig støtte innenfor dagens nivå på tilskuddet.

Selv om mange fiskere i framtiden vil måtte ta IMO 60 kurs når STCW-F konvensjonen trår i kraft, legges det fortsatt opp til at det skal være en særskilt kurs for sikkerhetsopplæring for fiskere. Dette skal ivareta de særlige behovene som fiskerne har utover innholdet i IMO 60 kursene, og da særlig med fokus på den minste fiskeflåten. Det vil som nevnt også kunne vurderes om sikkerhetsopplæring bør utvides slik at den ivaretar kravene til IMO 60 kurs.

Fiskeri- og kystdepartementet har varslet at det i løpet av første halvår skal gjennomføres et møte/seminar hvor berørte parter (organisasjoner, myndigheter m.fl.) kan delta i en diskusjon om den framtidige sikkerhetsopplæringen fra 2012, med særlig vekt på den faglige innretningen på sikkerhetsopplæringa. Formålet er å legge til rette for å gi fiskerne en best mulig sikkerhetsopplæring. Det tas sikte på å kalle inn til dette snarlig, med sikte på at møtet/seminaret avholdes før sommeren.

I etterkant av møtet/seminaret vil jeg foreta en vurdering av hvordan arbeidet bør følges opp, herunder om det er behov for å etablere en arbeidsgruppe for å se nærmere på eventuelle oppfølgingspunkter.

Fotnote:

Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juli 1995 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personell)