Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1348 (2010-2011)
Innlevert: 04.05.2011
Sendt: 05.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mange kommuner som har fått pålegg om at de ikke tilfredsstiller kravene til utdanning av brannpersonell?

Begrunnelse

Det er i dag et betydelig etterslep på utdanning for heltids- og deltidspersonell i de kommunale brann- og feiervesen og 110-sentraler.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Enhver kommune skal ha et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver på en sikker måte, jf. brann- og eksplosjonsvernloven.

Forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) skal sikre at brannvesenet er organisert, utrustet og bemannet slik at lovpålagte oppgaver blir tilfredsstillende utført. Forskriften stiller krav om at både heltids- og deltidspersonell i brannvesenet skal ha gjennomført grunnutdanning for brannkonstabel. For deltidspersonell, ble dette kravet først gjort gjeldende fra 1. januar 2007 med overgangsordning fram til 31.12.2012.

Jeg kan opplyse at DSB ifm. tilsyn fører kontroll av hvorvidt kommunene/brannvesen tilfredsstiller kravene under kap. 7 om opplæring og kompetanse i dimensjoneringsforskriften. Jeg er kjent med at kommunene/brannvesenet i forkant av tilsynet blir bedt om å oversende en kompetanseoversikt for de ansatte, og denne oversikten blir sammen med eventuelt andre spørsmål knyttet til opplæring og kompetanse gjennomgått under tilsynet. I de tilfeller der kommunen/brannvesenet ikke tilfredsstiller forskriftskravene blir det registrert avvik, og det blir etterspurt hvilken plan kommunen/brannvesenet har for å tilføre nødvendig kompetanse. Dersom avviket gjelder utdanning av heltidspersonell må kommunene/brannvesenet søke DSB om dispensasjon hvor det kommer klart fram hvilken plan som er satt opp for at nødvendig kompetanse skal tilføres. Som regel gis det da 2 eller 3 år midlertidig dispensasjon da dette regnes som den tiden det tar å søke, få plass og gjennomføre kurs ved Norges Brannskole. DSB har de senere år ikke gitt pålegg om kurs for heltidspersonell.

DSB har med bakgrunn i den forskriftsfestede overgangsordningen for deltidspersonell ikke hjemmel til å gi pålegg om kurs før utløpet av overgangsordningen. Det er således ingen kommuner som har fått pålegg om kurs for delttidspersonell.

Det var forventet at kommunenes etterspørsel etter grunnkurs for deltidspersonell ville øke ved innføringen av forskriftskravet i 2007. Det er likevel først de to siste år at antallet søknader har tatt seg opp. Etterspørselen er nå mer enn fordoblet sammenlignet med tidligere år. Det er nå en særlig utfordring å sikre at det store antallet deltidspersonell i brannvesenet får den utdanningen som forskriften krever.

Med bakgrunn i det store behovet for opplæring av brannpersonell mener jeg det er nødvendig med ytterligere tiltak som kan sikre en balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kvalifiserende kurs, både for hel- og deltidspersonell i brannvesenet. Det kan herunder bli nødvendig å vurdere en utvidelse av overgangsordningen for deltidspersonell.

Det samlede behovet for brannutdanning ble omtalt i Stortingsmelding 35 (2008-2009). På denne bakgrunn oppnevnte regjeringen 17.12.2010 et utvalg som innen utgangen av januar 2012 skal utrede det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet. Jeg mener at det er korrekt å se hen til denne utredningen i vurderingen av ytterligere tiltak ifm. brannutdanning.