Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1349 (2010-2011)
Innlevert: 04.05.2011
Sendt: 05.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ifølge Fagrådet er antall avrusingsplasser i Oslo redusert fra 65 til 40 plasser etter at Rusakutten åpnet i 2009. Det var ingen signaler den gang om at etableringen av Rusakutten skulle føre til færre avrusingsplasser, snarere tvert imot. Dette var et nytt tilbud som skulle øke kapasiteten.
Hvilke avrusingsplasser er blitt avviklet i Oslo og hvorfor?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Åpningen av Rusakuttmottaket, og den senere samlokaliseringen med avgiftningsavdelingene på Aker sykehus, innebærer en betydelig faglig styrking og omstilling av tilbudet innenfor akutt- og avgiftningsapparatet i Oslo. I stedet for 65 rene avgiftningsplasser er det nå døgnåpent mottak med 13 plasser for akutt innleggelse og 40 plasser for avgiftning. Av pasientene som kommer til undersøkelse ved Rusakuttmottaket er det ikke alle som ønsker eller trenger innleggelse på en avgiftningsavdeling.

Helse Sør-Øst opplyser videre at Oslo universitetssykehus har ansatt flere spesialister i akutt- og avgiftningsapparatet, og det gjøres derfor bedre og grundigere utredninger enn tidligere. Det er ikke automatikk i at alle pasienter som oppsøker rusakuttmottaket skal videre til avgiftning. Tilbudet er blitt mer differensiert, og behandling betyr ikke nødvendigvis behandling i en døgnenhet, men kan like gjerne være poliklinisk oppfølging. Ventetiden har gått ned, tilbudet er mer tilgjengelig enn tidligere, og det ble behandlet 400 pasienter flere i 2010 sammenlignet med aktiviteten i 2009.

Av orienteringen fremgår det også at Oslo universitetssykehus melder at alle pasienter som tar direkte kontakt med Rusakuttmottaket får god hjelp og veiledning slik at samarbeidspartnere kommer på banen og henvising til planlagt innleggelse for avgifting kan bli sendt på riktig måte. Det opplyses videre at reduksjonen i avgiftningsplasser ble først og fremst gjort for å dimensjonere akutt - og avgiftningsapparatet i forhold tilbehovet i Oslo. Tidligere har mer enn 35 % av pasientene tilhørt andre helseforetak. Det fremgår videre av orienteringen at de to store avrusningsstasjonene i Oslo (Storgata og Montebello) før rusreformen hadde karakter av kommunale omsorgstiltak hvor personalet ved behov konsulterte lege på Legevakten. Dette var derfor institusjoner som ikke tilfredsstilte nye krav til forsvarlighet, slik dette fremgår av spesialisthelsetjenesteloven herunder tilgang til legetilsyn. Helse Sør-Øst opplyser videre at pasienter med forbruk av illegale stoffer (hovedsakelig heroin) nå får et betydelig bedre tilbud som følge av omleggingen.

Det er Helse Sør-Øst sin vurdering at reduksjonen på 12 avgiftningsplasser som følge av omstillingen, kompenseres gjennom bedre pasientflyt og kapasitetsutnyttelse innen det totale rus- og avhengighetstilbudet som følge av bedre inntaksvurderinger.