Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:1353 (2010-2011)
Innlevert: 04.05.2011
Sendt: 05.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hvordan stiller justismyndighetene seg til at barnevernet overfører omsorgen for et barn til en forelder som er under etterforskning for vold eller seksuelle overgrep, før etterforskningen er avsluttet?

Begrunnelse

Seksuelle overgrep, og incest i særdeleshet, er et svært tabubelagt område. Jeg har blitt kjent med saker hvor barnevernet har akuttplassert barn som følge av mistanke om vold eller seksuelle overgrep, til tross for at domstolen har gitt den mistenkte den daglige omsorgen for det samme barnet. I en av disse sakene har politiet startet etterforskning av mulige seksuelle overgrep, på bakgrunn av barnevernets akuttplassering.
Jeg ønsker å vite hva Justisdepartementet mener om en tenkt situasjon, der barnevernet bestemmer seg for å tilbakeføre barnet til en forelder som er under etterforskning for et grovt kriminelt forhold mot det samme barnet, før etterforskningen er avsluttet. Fins det noe i lovverket e.a. som regulerer dette.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet berører ansvarsområdene til både Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet.

I henhold til barnevernloven skal barnevernet sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Eventuelle spørsmål i forhold til dette, ligger det til Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren å svare på.

Jeg vil også for ordens skyld presisere at de problemstillingene spørsmålet gjelder, er uavhengige av om domstolene har gitt den aktuelle forelderen den daglige omsorgen i en barnefordelingssak.

Justisdepartementet sitter i en arbeidsgruppe nedsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som utreder i hvilke situasjoner barn trenger bedre beskyttelse enn det dagens lovgivning gir, og på hvilken måte slik beskyttelse bør gis.

Arbeidsgruppa skal vurdere om det er behov for lovendringer for å sikre at barnets beste blir ivaretatt der barn blir utsatt for vold og/eller overgrep fra bosteds- eller samværsforelder. Arbeidsgruppa skal i den forbindelse særskilt vurdere hvordan man kan sikre seg at domstolene behandler spørsmålet om foreldreansvar, fast bosted og samvær der en forelder dømmes for vold og/eller overgrep mot egne barn og at hensynet til å beskytte barnet ivaretas ved vurderingen. Gruppa skal se nærmere på hvordan en slik regel kan utformes materielt og prosessuelt. I dette ligger det å ta stilling til om det kan skje en mer begrenset skjønnsutøvelse i disse sakene, og å utrede om eventuelle lovforslag skal begrenses til de tilfeller der det foreligger en dom for vold og/eller overgrep mot barnet, eller om også siktelse for denne typen forhold skal omfattes. Arbeidsgruppa vurderer hvilke straffebestemmelser som bør være overtrådt, om vold og/eller overgrep mot andre barn skal omfattes, hvordan tilfeller der barnet har vært eller er vitne til vold eller overgrep mot den andre forelderen skal ivaretas, om det skal være tidsbegrensninger mv.

Jeg kan ikke gi et entydig svar på hvordan justismyndighetene stiller seg til at barnevernet overfører omsorgen for et barn til en forelder som er under etterforskning for vold eller seksuelle overgrep, før etterforskningen er avsluttet.

Ved vurderingen av om et barn som er akuttplassert skal tilbakeføres til en forelder som er under etterforsking for mulig vold eller seksuelle overgrep mot barnet, er hensynet til etterforsking av saken bare ett av flere hensyn. Slike vurderinger vil gjennomgående være vanskelige. Det er ingen regler i straffeprosessloven av betydning for spørsmålet.

For etterforskingen isolert sett kan det være en fordel at barnet ikke bor sammen med den mistenkte/siktede. Dette gjelder særlig til det er foretatt dommeravhør av barnet. I andre tilfeller har forholdet pågått over lang tid og/eller det anmeldes lenge etterpå, slik at den som eventuelt har begått forbrytelsen uansett har hatt gode muligheter til å påvirke barnets forklaring.

Det kan ikke utelukkes at andre hensyn kan tilsi at barnet tilbakeføres. I saker der bevisene er svake og etterforskningen trekker ut i tid eller utvikler seg i en annen retning enn først antatt, vil for eksempel en tilbakeføring underveis kunne vurderes som det beste for barnet. Dette kan være meget vanskelig saker hvor man på den ene siden ikke vil risikere å utsette barnet for risiko for overgrep, men hvor det på den annen side også vil være meget uheldig dersom barnet fjernes fra sin nærmeste omsorgsperson dersom mistanken ikke medførte riktighet.

Politiet skal uoppfordret melde fra til barnevernet dersom det får kjennskap til eller mistanke om at barn mishandles av foreldre, foresatte eller andre, jf. Påtaleinstruksen. Det vil også kunne bli nødvendig å vurdere om vilkårene for varetektsfengsling foreligger, som et virkemiddel i forhold til den tenkte situasjonen som stortingsrepresentanten reiser spørsmål om.

I slike vanskelige saker vil det være av avgjørende betydning at det er et godt samarbeide mellom politi og barnevern. Jeg har i mitt arbeid lagt stor vekt på å bedre dette samarbeidet. Jeg kan blant annet nevne handlingsplanen mot vold i nære relasjoner “Vendepunkt” og handlingsplanen om forebygging “Gode krefter”, som har viktige tiltak for å styrke samarbeidsgrunnlaget og -kompetansen. Justisdepartementet har også gjennomført regionale samlinger for familievoldskoordinatorene i politidistriktene, for å legge til rette for å utveksle erfaringer innen fag, rutiner og tverretatlig samarbeid. Dette bidrar blant annet til mer hensiktsmessig informasjonsutveksling når barnevernet i slike saker innhenter informasjon fra politiet i forbindelse med at det skal vurdere plassering eller tilbakeføring av barnet.

Barn skal ikke utsettes for vold eller seksuelle overgrep. Det er et offentlig ansvar å hindre at barn utsettes for slik omsorgssvikt, både gjennom ivaretakelse av barnet, og etterforskning og eventuell straffeforfølgning av en mulig overgriper. Jeg er opptatt av at alle problemstillinger løftes fram, slik at vi i fellesskap sikrer utsatte barn best mulig beskyttelse.