Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1363 (2010-2011)
Innlevert: 05.05.2011
Sendt: 06.05.2011
Besvart: 19.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hamar Arbeiderblad skrev den 30.4. om systematisk juks ved Lillehammer Sykehus ved feil etterkoding av såkalte multitraumepasienter. Helsevesenet og sykehusene må ha tillit og denne type saker har sprengkraft i seg til å undergrave den.
Vil statsråden iverksette egne undersøkelser for å finne ut om påstandene medfører riktighet?

Begrunnelse

Avisen opplyser at det er et samlet miljø av kirurger og anestesileger ved sykehusene i Hamar, Elverum og Gjøvik som har skrevet brev til styret i Sykehus Innlandet der de framsetter påstandene. Brevet er skrevet til tross for at Sykehus Innlandet har gjennomført egne undersøkelser og brevet kom samtidig med at styret skulle behandle et forslag til nye rutiner og kodeinstruks. Legenes brev kan umulig tolkes på annen måte enn at man neppe har diskutert gjennom alle sider ved saken.
Systematisk feilkoding er uakseptabelt. Det vil åpenbart forsure et samarbeidsmiljø mellom sykehus som skal samarbeide og vil uvilkårlig påvirke ressurstilgang og vurdering av de forskjellige sykehusene. Så lenge det er mistanke og tvil om at slikt kan foregå vil det forsure forholdet internt. Utad er det svært viktig for den allmenne tillit til helsevesenet at all tvil om at man ikke tar dette på alvor og finner ut av alle sider ved saken, ryddes av vegen. Det er derfor helt nødvendig å avdekke hva som har skjedd, få det fram i offentligheten og foreta de nødvendige grep i tråd med den konklusjon man kommer til.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at det har oppstått tvil om kodingen av såkalte multitraumepasienter ved Sykehuset Innlandet HF. Helsedirektoratet ba allerede høsten 2010 avregningsutvalget om å se på saken. Oppdraget ble senere utvidet til å gjelde koding av samme type pasienter i alle helseforetak, basert på henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF. Avregningsutvalget er et rådgivende medisinsk utvalg som bistår Helsedirektoratet i medisinskfaglige spørsmål knyttet til registrering og kvalitetskontroll av medisinske data ved somatiske sykehus. Utvalget er uavhengig og foretar sine vurderinger på faglig grunnlag.

Helsedirektoratet avventer avregningsutvalgets behandling av saken. Anbefalingen fra utvalget er en viktig premiss når direktoratet skal gi Helse- og omsorgsdepartementet sin tilrådning om endelig ISF-avregning for 2010. Jeg avventer Helsedirektoratets endelig tilrådning.

Jeg har tidligere gitt føringer angående styrets ansvar for at regionale helseforetak har god intern kontroll, og at det er etablert systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Jeg har også i foretaksmøtene til regionale helseforetak stilt krav om at regionale helseforetak har nødvendig ledelsesmessig oppmerksomhet knyttet til kvaliteten på den medisinske kodingen, og at det påses at nasjonale retningslinjer for medisinsk koding følges opp i virksomhetene. Mitt inntrykk er at korrekt medisinsk koding har fått større oppmerksomhet i helseforetakene, og at kodekvalitet i større grad enn tidligere blir kontrollert i egen regi eller på oppdrag fra helseforetakene.

Jeg er tilfreds med at Helse Sør-Øst gjennom intern revisjon selv har avdekket variasjoner i koding av multitraumepasienter, og at avregningsutvalget nå er i gang med å vurdere utviklingen i kodepraksis i hele landet.

Jeg er svært opptatt at det er en enhetlig og god kodepraksis nasjonalt. Disse kodene danner ikke bare grunnlag for innsatsstyrt finansiering, men også for forskning, statistikk og styringsinformasjon.