Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1368 (2010-2011)
Innlevert: 05.05.2011
Sendt: 09.05.2011
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 13.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hamar Arbeiderblad av 3. mai 2011 kan vi lese om lav vannstand i Mjøsa. Dette til fortvilelse blant fiskere, båtfolk, bønder med flere. En annen ting er det estetiske.
Hva mener statsråden om NVEs regulering av vannstanden?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Glommens og Laagens Brukseierforening har konsesjon for regulering av Mjøsa. Ut fra årets spesielle situasjon søkte brukseierforeningen 15. april om å redusere tappingen. Det har vært lite snø i nærområdene til Mjøsa denne vinteren, og det ble en tidlig snøsmelting. Vårflommen kom 2 - 3 uker tidligere enn normalt. Mjøsa sank om lang 20 cm de første 10 dagene i mai.

Manøvreringsreglementet for Mjøsa setter rammene for reguleringen. For å fylle magasinet før lavvannsperioden tar til, kan avstengning foretas hvis vannstanden kulminerer på lavere vannstand enn høyeste regulerte vannstand i reglementet. NVE viste i sitt vedtak til at vannstanden i Mjøsa ennå ikke var kulminert, og en reduksjon i tappingen kunne dermed ikke foretas innenfor reglementet. Søknaden om redusert tapping måtte derfor avslås av NVE.

Det er bare i helt spesielle tilfelle vannressursloven gir NVE mulighet til å tillate avvik fra reglementet, for eksempel når forholdene i et vassdrag skaper en særskilt og uvanlig fare. Det har ikke vært tilfelle i denne saken.

Departementet har nå fått opplyst fra brukseierforeningen at tappingen fra Mjøsa blir redusert fra i dag fordi kravet om kulminasjon nå er oppfylt. Med dagens værprognose innebærer dette at vannstanden i Mjøsa vil stige med om lag 90 cm i løpet av de nærmeste 14 dagene.

Jeg kan forsikre representanten om at situasjonen vil bli fulgt nøye fremover av NVE i tillegg til brukseierforeningen. Jeg har fått opplyst at vannstanden ikke har vært så lav at noen lokale vannforsyninger bør bli påvirket. Jeg gjør også oppmerksom på at vannstanden er langt over laveste tillatte regulerte vannstand i manøvreringsreglementet.

Jeg er innstilt på å få undersøkt om det også i andre tilfelle bør være adgang til å fravike manøvreringsreglementet etter vannressursloven enn de som gjelder i dag.