Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1382 (2010-2011)
Innlevert: 09.05.2011
Sendt: 10.05.2011
Besvart: 16.05.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Den 20. mai vil FNs Generalforsamling velge 15 nye medlemmer til FNs Menneskerettighetsråd, UNHRC. Syria er ett av landene som stiller til valg, samtidig som regimet i landet skyter mot fredelige demonstranter som krever demokrati og respekt for menneskerettighetene.
Hva har utenriksministeren gjort for å ta opp situasjonen for menneskerettighetene i Syria, og hvordan vil regjeringen forhindre at Syria blir valgt inn i UNHRC?

Begrunnelse

Uavhengige menneskerettighetsorganisasjoner og øyevitner forteller om svært brutale overgrep mot fredelige protestanter og sivile siden opptøyene brøt ut i landet i midten av mars. Regimet og dets militære styrker har blant annet skutt mot og drept kvinner og barn, og fengslet et ukjent antall demonstranter. Tilgangen til sosiale medier og internett blir ved jevne mellomrom sensurert eller innskrenket. På den internasjonale arenaen fremstår president Assad som en forlenget arm av det iranske regimet, som støtter terror, destabiliserer regionen og truer verdensfreden. Samtidig med Syrias destruktive kamp imot menneskerettigheter, så stiller landet til valg til FNs Menneskerettighetsråd. En rekke organisasjoner har således gått sammen i en koalisjon for å hindre at Syria blir valgt inn i UNHRC den 20. mai.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg deler representantens bekymring over den dramatiske situasjonen i Syria og jeg har ved flere anledninger fordømt syriske myndigheters overgrep, arrestasjoner, vold og drap på sivile i forbindelse med de pågående demonstrasjonene i landet. Politiske ledere som retter det militære maktapparatet mot egne innbyggere mister sin legitimitet.

Internasjonale mediers manglende tilgang i Syria gjør det vanskelig å få et eksakt bilde av situasjonen. Det rapporteres om flere hundre drepte og flere tusen arresterte.

Norge støtter internasjonale tiltak for å få slutt på den uakseptable bruken av vold mot den syriske befolkningen. Vi vil derfor slutte oss til EUs sanksjoner overfor Syria.

Sanksjonene omfatter frys av midler, reiserestriksjoner, samt forbud mot eksport av våpen og annet utstyr som kan brukes til undertrykking av folket. Sanksjonene rammer i denne omgang 13 sentralt plasserte personer i det syriske regimet, blant andre president Assads bror og fetter.

Som medlem av FNs menneskerettighetsråd støttet Norge opp om spesialsesjonen som ble avholdt i rådet 29. april i år om menneskerettighetssituasjonen i Syria. Den ble ledet av Norges ambassadør i Genève i kraft hennes stilling som visepresident i rådet. Under spesialsesjonen vedtok rådet med solid flertall en resolusjon som krever at syriske myndigheter stanser all bruk av vold, respekterer grunnleggende menneskerettigheter, løslater alle samvittighetsfanger umiddelbart og åpner for humanitær hjelp.

Rådet vedtok også å gi FNs høykommissær for menneskerettigheter i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse av overgrep og grove menneskerettighetsbrudd i Syria så snart som mulig. Målet er å få alle fakta på bordet og sikre at de ansvarlige for overgrep stilles til ansvar. Rådet forlangte videre at journalister og medier umiddelbart gis adgang til å rapportere fra Syria og at blokkeringen og sensuren av internett opphører.

Fra norsk side holdt vi et innlegg som i klare ordlag fordømmer syriske myndigheters bruk av vold mot sivilbefolkningen og støtter opp om kravet om en undersøkelse av overgrep mot fredlige demonstranter. Vi tok samtidig avstand fra det syriske kandidaturet til Menneskerettighetsrådet og påpekte at myndighetenes grove brudd på menneskerettighetene står i sterk kontrast til det arbeid som rådet skal utføre.

Spesialsesjonen førte blant annet til økt internasjonal oppmerksomhet om det syriske kandidaturet til Menneskerettighetsrådet.

Et eventuelt valg av Syria til rådet ville være uheldig for FNs troverdighet på menneskerettighetsfeltet. Det ville også stå i sterk kontrast til suspensjonen av Libya for kort tid siden.

I forlengelse av spesialsesjonen har en gruppe vestlige land, anført av USA og toneangivende land i EU, og med støtte fra Norge, lagt et press på asiatiske land for å finne en løsning på denne situasjonen.

Jeg har i dag (13. mai) mottatt bekreftelse på at Syria har trukket sitt kandidatur og at Asia-gruppen har nominert Kuwait som kandidat. Jeg vil betegne dette som en viktig og positiv utvikling, som befester og styrker FNs og Menneskerettighetsrådets troverdighet og evne til å fungere som pådriver for menneskerettighetene.