Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1394 (2010-2011)
Innlevert: 11.05.2011
Sendt: 12.05.2011
Besvart: 20.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å redusere ventetiden for førerkortkunder hos Statens Vegvesens trafikkstasjon på Risløkka i Oslo, og hvordan er køproblemet ved denne trafikkstasjonen sammenlignet med andre trafikkstasjoner i Norge?

Begrunnelse

En enkel ekspedisjon av en førerkortkunde hos Statens vegvesens trafikkstasjoner tar 2-3 minutter. 10 mai i år, ved ettiden en tirsdag ettermiddag, var det mer enn en times ventetid for å ordne førerkort hos Statens Vegvesens trafikkstasjon på Risløkka i Oslo. I informasjonsskranken opplyste de at dette er helt vanlig, og at det tidvis er betraktelig lengre ventetid.
Slik skal det vel ikke være. Det koster samfunnet dyrt at det hver dag er hundrevis av mennesker som må kaste bort viktig tid. Dessuten er det upraktisk, dagen må planlegges ut fra at det er umulig å forutsi hvor mange timer som går med i køen på trafikkstasjonen.
Visstnok er ventetiden vesentlig kortere ved trafikkstasjoner ellers i landet. Dette tyder på at trafikkstasjonen på Risløkka, som er den eneste i Oslo, ikke er gitt nødvendige ressurser. Men kundene betaler jo flere hundre kroner i gebyr for en tjeneste som det tar noen få minutter å utføre. Dette burde være nok til at ansettelse av flere saksbehandlere ikke fører til budsjettvirkning for staten.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er opptatt av at Statens vegvesen har fokus på å holde akseptable ventetider. Det er viktig for publikum og samfunnet generelt at ventetiden for å få utført, blant annet førerkorthandlinger, ikke blir urimelig lang. Det er likevel perioder på året med betydelig større pågang fra publikum, og i disse periodene vil det kunne oppstå noe lengre ventetid. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre ventetidene på Statens vegvesens tjenestetilbud generelt og spesielt i disse periodene, noe som også er lagt til grunn i Prop. 1 S(2010-2011).

I 2001 fikk rundt 600 000 nordmenn nytt førerkort med klassene C1 og C1E ved bare å legge fram legeattest. Disse løper ut i 2011 og alle som fortsatt har behov for å ha denne førerretten må huske å møte opp på en trafikkstasjon med ny legeattest. Ifølge tallmateriale som Vegdirektoratet har skaffet til veie, kan vi forvente rundt 300 000 personer som ønsker å fornye føreretten for C1 og/eller C1E. Statens vegvesen har med dette som bakteppe planlagt for å kunne gjennomføre flere førerkorthandlinger enn tidligere år, og det med akseptable ventetider.

Det er på den ene siden en utfordring å få folk til å planlegge fornyelsen i god tid slik at de rekker å gå til lege før de fornyer. På den måten vil vi kunne unngå et rush mot slutten av perioden. Samtidig er det en utfordring når vi nå opplever at pågangen for å fornye førerretten i de aktuelle klassene viser seg å være stor og sammenfallende med en tradisjonell svært aktiv periode med høy etterspørsel etter tjenestene. Økt pågang knyttet til fornyelse av førerrett C1 og/eller C1E var i hovedsak forventet fra og med september, men det ble en påtagelig økning allerede i april.

Risløkka trafikkstasjon er landets største trafikkstasjon. Ressurstilgangen på Risløkka avspeiler etterspørselen etter tjenester, men i spesielle situasjoner som vi nå er inne i, vil publikum likevel kunne oppleve at ventetidene til tider er lang. Etterspørselen etter førerkorttjenester er generelt høy på alle landet trafikkstasjoner i denne perioden, men vi registrerer at pågangen er ekstra stor på Risløkka trafikkstasjon. Av de nærliggende trafikkstasjonene, merker vi nå også økt pågang på Billingstad trafikkstasjon.

For å øke den administrative kapasiteten vil trafikkstasjonen anskaffe en ekstra fotoautomat. Videre vil det bli satt i gang ytterligere intern opplæring for å øke kapasiteten av medarbeidere som kan betjene førerkortområdet. Ytterligere informasjon i lokale medier vurderes for å oppfordre publikum til å vente noe med å fornye førerretten i klassene C1 og C1E. Andre tiltak vil i tillegg bli vurdert fortløpende.