Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1399 (2010-2011)
Innlevert: 11.05.2011
Sendt: 12.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Viser til at Helse Midt-Norge i sitt styremøte 5. mai har besluttet at man selv skal drive ambulansetjenesten fra 2013. Beregninger gjort av NHO Service, basert på heleforetakets egne tall over hva ambulansetjenesten i dag koster, viser at overgangen fra privat drift til drift i egen regi vil gi merkostnader på minst 125 millioner kroner.
Mener statsråden dette er fornuftig ressursbruk?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene skal i henhold til spesialisthelsetjenesteloven sørge for at befolkningen tilbys spesialisthelsetjeneste, herunder ambulansetjeneste. Tjenestene kan ytes av helseforetakene selv, eller ved at det inngås avtaler med andre tjenesteytere.

Helse Midt-Norge RHF har opplyst meg om at NHO service i sitt høringssvar har beregnet at offentlig drift blir langt dyrere enn det som tidligere er beregnet. De har i følge Helse Midt-Norge RHF en utregning med kostnad pr kilometer for dagens offentlig drevne stasjoner kontra de stasjonene som er privat drevne. Dette vil ikke gi sammenliknbare tall, bl.a. fordi ambulansetjenester i by vil ha forholdsvis få kjørte kilometer i forhold til antall oppdrag. De fleste tjenestene drevet i egen regi av Helse Midt-Norge RHF er i byene. Videre er disse tjenestene delvis integrert i sykehusenes øvrige virksomhet, slik at sammenlikning er vanskelig.

Ambulansetjenesten er en viktig del av det helhetlige tilbudet av offentlige helsetjenester til befolkningen. En del av behandlingen utføres prehospitalt og det medfører krav til faglig forankring både av tjenestetilbudet og personellet. Styret for Helse Midt-Norge RHF har lagt til grunn for sitt vedtak at de prehospitale tjenestene i Midt-Norge, i tråd med ”Strategi 2020” og samhandlingsreformen, i økende grad vil være en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Høy kvalitet og god tilgjengelighet til disse tjenestene er nødvendig for å kunne møte de utfordringer som er beskrevet i ”Strategi 2020”. Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å overta driften av ambulansetjenesten fra 2013. Drift i egen regi vil bli dyrere enn dagens drift, men dette vil også medføre bedre kvalitet på tjenesten. Hovedutfordringen for Helse Midt-Norge i denne forbindelse, vil være investeringer i ambulansebiler og utstyr i 2012.