Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1408 (2010-2011)
Innlevert: 12.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 20.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Finansavisen viser 6. mai at SSB gjennomgående anslår for lav befolkningsvekst, hovedsaklig pga. for lave innvandringsanslag. Dette har store konsekvenser. Oslopakke 3 for investeringer i veier og kollektivtrafikk er for eksempel basert på SSBs tall. Når anslagene for befolkningsveksten er for lave, blir det bygget for lite infrastruktur og for få boliger. Forventningene til kommunenes tjenester blir for høye.
Hva vil finansministeren gjøre for å sikre at SSBs tall blir mer treffsikre?

Begrunnelse

KrF ber finansministeren se nærmere på SSBs tall for befolkningsveksten med sikte på å bedre dem, slik at samfunnsplanleggingen kan bli bedre.
Ifølge Finansavisen bommet 1999-fremskrivningen for nettoinnvandringen for 2010 med 323 prosent, i 2002 med 226 prosent. I 2010 var nettoinnvandringen 42 000 personer, mens SSBs fremskrivninger legger til grunn at nettoinnvandringen i 2016 vil bli nesten halvert til 22 000 personer og deretter ligge stabilt på dette nivået.
Mange reagerer på SSBs tall. Kjell Senneset, sjeføkonom i Prognosenteret, sier til Finansavisen at "vi har merket oss at SSBs tall pleier å ligge for lavt, og vi justerer derfor disse opp når vi gjør våre beregninger. Samtidig er det ingen andre enn SSB som lager prognoser på dette området. Vi er prisgitt deres tall", sier han. "Det bygges altfor få boliger" i forhold til "hvordan demografien utvikler seg", sier Senneset.
Per Richard Johansen, sjeføkonom i KS, sier i samme artikkel at regjeringens budsjettopplegg "antar en klar nedgang i nettoinnvandringen", noe som ikke stemmer overens med den "voldsomme befolkningsøkningen" som følger av den faktiske utviklingen.
Han slår fast at "dette betyr at til tross for solide økninger til kommunesektoren i absolutte tall, så kommer ikke brukerne til å oppleve noen økt kvalitet". Økningene går med til å betjene flere brukere.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (Statistikkloven) av 16. juni 1989 slår fast at Statistisk sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon. Statistikkloven pålegger Statistisk sentralbyrå bl.a. å utvikle statistiske metoder og utnytte statistikken til analyse og forskning.

Statistisk sentralbyrå utarbeider jevnlig framskrivinger av befolkningen i Norge, både for landet som helhet og for de enkelte fylker og kommuner. Tallene er fordelt etter kjønn og alder. Slike framskrivinger må baseres på anslag for utviklingen i en rekke usikre størrelser, herunder fruktbarhet, levealder og (netto) flyttinger innenfor landets grenser og mellom utlandet og Norge. For å illustrere usikkerheten i anslagene utarbeider SSB framskrivinger basert på alternative forutsetninger for utviklingen i disse størrelsene. Som følge av økt internasjonal integrasjon er det nå økt usikkerhet om nettoinnvandringen til Norge, bl.a. fordi den ikke bare avhenger av forhold i Norge, men også av forhold i de land folk flytter fra, av forhold i de land utvandrere fra Norge flytter til, og av forholdene i land som utlendinger kan vurdere som alternative tilflyttingsmål. I brevet av 13. mai refereres det til et oppslag i Finansavisen av 6. mai 2011. Jeg vil gjøre oppmerksom på at Statistisk sentralbyrå kommenterte dette oppslaget i et innlegg i Finansavisen 7. mai. For nærmere informasjon om byråets produksjon av statistikk og arbeidet med befolkningsframskrivinger vises det til Statistisk sentralbyrås internettsider og publikasjoner.