Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1410 (2010-2011)
Innlevert: 12.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 26.05.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden den danske avtalen om grensekontroll, hvilke muligheter gir Schengen-regelverket for å begrense såkalt innreisekriminalitet, og hvilken posisjon har regjeringen i forhold til fremtidige justeringer av Schengen-regelverket slik f.eks. Politiets fellesforbund har tatt til orde for?

Begrunnelse

Den danske Regjeringen og Dansk Folkeparti har blitt enige om permanent grensekontroll ved Danmarks grenser. I EU diskuteres Italia og Frankrikes ønsker om innstramminger i Schengen-regelverket. Undertegnede er kjent med at statssekretær Moland Pedersen den 12. mai 2011 deltok på et ekstraordinært møte i Rådet hvor en ny melding om migrasjonsstrømmer var tema. Såkalt innreisekriminalitet utgjør en stor del av politiets oppgaveportefølje og vil trolig øke i sommermånedene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Avtalen som nå er inngått mellom den danske regjering og enkelte andre danske politiske partier innebærer at det skal iverksettes tiltak som skal redusere grenseoverskridende kriminalitet. Det tas særlig sikte på å trappe opp tollmyndighetenes kontrollarbeid ved alle grenseovergangssteder. For å kunne lykkes med dette, legger planen opp til betydelige budsjettinvesteringer fram mot 2015. Samtidig ønsker danske myndigheter å intensivere samarbeidet mellom tollvesenet og politiet i grensenære områder, slik at tollernes mistanker om kriminelle forhold raskt kan overbringes til politiets videre forføyning. Planen nevner på dette punktet at det kan være av verdi i se hen til norske erfaringer når det gjelder samarbeid mellom toll og politi i grenseområdene. Planen hevder avslutningsvis at denne innsatsen for å styrke varekontrollen vil kunne gjennomføres innenfor rammen av Schengen-samarbeidet. Europakommisjonens president har for øvrig i brev til den danske statsminister stilt spørsmål ved om den danske planen kan gjennomføres uten å komme i strid med bl.a. Schengen-regelverket.

Fra et norsk ståsted innebærer den danske planen ingen nye eller kontroversielle elementer. I og med at Norge ikke deltar i EUs tollunion, har Norge anledning til å gjennomføre varekontroll på alle våre grenser. Tollmyndighetene har dermed en aktiv og viktig rolle i bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet. Den nye utlendingsloven med forskrifter gir også hjemmel for at tollvesenet på anmodning fra politiet kan bistå i yttergrensekontrollen. Det kan synes som om det norske systemet er et eksempel som Danmark nå vil studere nærmere, og eventuelt benytte som grunnlag for sitt arbeid med å redusere grensekryssende kriminalitet.

Schengen-regelverkets hovedformål er å gjøre det mulig for borgerne av Schengen-området å krysse de indre grensene uten å bli underkastet personkontroll. Regelverket inneholder imidlertid også en lang rekke bestemmelser og rutiner for å motvirke de uheldige sidene ved at også kriminelle kan bevege seg over de indre grenser uten personkontroll(de såkalte kompenserende tiltak). Eksempler på slike kompenserende tiltak er regler om ytre grensekontroll, politisamarbeid, Schengen informasjonssystem, og rettslig samarbeid. Disse benyttes aktivt av norske myndigheter, inkludert politiet. Schengen-regelverket er omtalt i stortingsmeldingen om organisert kriminalitet, og Stortingsdebatten viste at det er bred politisk enighet om den strategien regjeringen nå legger opp til på dette området. Her spiller vårt europeiske og øvrig internasjonale politisamarbeid en viktig rolle.

I forbindelse med hendelsene i Nord-Afrika har Europakommisjonen lagt fram en melding om migrasjon. I denne sies det at man vil vurdere å komme med et forslag som til en viss grad vil utvide de muligheter som allerede i dag finnes for å innføre kortvarig midlertidig kontroll på de indre grenser. Kommisjonens eventuelle forslag vil imidlertid være begrenset til situasjoner der medlemsland ikke er i stand til å håndtere store migrasjonsstrømmer over sin yttergrense. Regjeringen vil vurdere og ta stilling til et slikt forslag når det eventuelt blir lagt fram.

Regjeringens europapolitikk ligger fast. Det innebærer at vi fra norsk side følger opp våre folkerettslige forpliktelser i Schengen-samarbeidet. Regjeringen vurderer dette samarbeidet som gunstig for Norge. Regelverkets muligheter for aktivt å arbeide for å redusere kriminalitet og illegal innvandring, benyttes aktivt av politiet og utlendingsmyndighetene.