Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1413 (2010-2011)
Innlevert: 12.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 20.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg har mottatt en henvendelse fra en person som ikke hadde mottatt regning på årsavgift for bil i posten, purret opp dette, men fortsatt ikke fått regning. Når vedkommende tar kontakt for å likevel få betalt er det gått over fristen og myndighetene krever 250 kroner i ekstragebyr.
Mener finansministeren det er rimelig at man ilegges gebyr når avgiftsmyndighetene ikke har evnet å sende ut faktura?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I 2011 ble det fastsatt årsavgift for om lag 3,4 millioner kjøretøy. Krav som ikke er knyttet til eFaktura eller AvtaleGiro ble sendt med posten i februar/mars. 16. mars 2011 gikk det ut en pressemelding med informasjon om blant annet fristen for innbetaling og hva man skulle foreta seg dersom man ikke mottok krav. Pressemeldingen ble, som tidligere år, omtalt av en lang rekke medier, og ordningen med felles forfallsdato for innbetaling av årsavgift er så innarbeidet gjennom mange år at de fleste eiere av kjøretøy bør være kjent med ordningen.

Toll- og avgiftsetaten har gode rutiner som sørger for at krav sendes til oppdatert folkeregistrert adresse, og at korrekt antall krav blir sendt ut. Dersom eiere av kjøretøy likevel ikke mottar faktura, for eksempel pga. feil i postgangen, kan avgiftspliktig enkelt finne informasjon om betaling på etatens nettsider toll.no. Her kan man også få opplyst KID og kontonummer gjennom å oppgi kjennemerke på kjøretøyet.

Innkreving av årsavgift er det man gjerne omtaler som masseforvaltning, som er avhengig av en stram prosess uten for mange unntak og forhold som betinger omfattende saksbehandling. Ved at Toll- og avgiftsetaten sørger for at god informasjon er tilgjengelig og tilrettelegger for enkel betaling, blir prosessen med innkreving av årsavgift mest mulig effektiv. Med bakgrunn i forskrift om årsavgift § 2 første ledd siste punktum, stilles det krav om at betaling må skje til rett tid, uavhengig av om krav er mottatt eller ikke. Bakgrunnen for bestemmelsen er at ved fravær av en slik bestemmelse ville etaten enten måtte frafalle tilleggsavgift for alle som hevder ikke å ha mottatt krav, eller gjøre en sannsynlighetsvurdering basert på innholdet i klagen i hver enkelt sak. Dette ville vært svært uheldig både i lys av provenyhensyn og effektiv ressursbruk.

Jeg mener at ordningen med årlig innbetaling av årsavgiften er så godt etablert at den burde være kjent for de fleste kjøretøyeiere, noe som bekreftes ved at vedkommende det vises til i stortingsrepresentantens spørsmål tok kontakt med etaten for å etterlyse faktura. Kjøretøyeiere kan enkelt betale avgiften også uten faktura, ved å få opplyst betalingsinformasjon over telefon eller på etatens nettsider. At en kjøretøyeier ikke har mottatt faktura er, iht. forskrift om årsavgift § 2, ikke tilstrekkelig til at det ikke skal ilegges gebyr ved for sen innbetaling av årsavgift.