Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1423 (2010-2011)
Innlevert: 16.05.2011
Sendt: 16.05.2011
Besvart: 23.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I dag produserer bønder ulike varer og tjenester til forbruker. Inntekter fra disse blir bonden beskattet for. Imidlertid er det usikkerhet om hvilke som medregnes som pensjonsgivende inntekt.
Kan statsråden redegjøre for hvilke varer og tjenester som ikke medregnes til bønders pensjonsgivende inntekt og hvorfor de ikke medregnes?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg er ikke kjent med at bønder produserer varer eller tjenester som ikke skal medregnes i grunnlaget for pensjonsgivende inntekt. Regelverket for bønder er her det samme som for andre næringsdrivende.

Det er mulig spørsmålet kan være foranlediget av at primærnæringene i mange år har hatt en lavere sats til folketrygden enn andre næringsdrivende. For tiden er gjeldende sats for primærnæringene 7,8 prosent, mens den er 11,0 prosent for andre næringsdrivende. For jordbruket har differansen blitt dekket gjennom en overføring og bevilgning på statsbudsjettet fra jordbruksavtalen til trygdebudsjettet.

Næringsdrivende som driver både jordbruk og annen næring, kan levere felles næringsoppgave jordbruk med lav sats, dersom omsetningen i annen næring ikke overstiger 30 000 kroner. Dette er for å unngå at regelverk og oppgaveinnsending blir unødvendig komplisert for små virksomheter.

Finansministeren meddelte Landbruks- og matministeren i et brev datert 11. mai 2011 at partene i årets jordbruksoppgjør måtte legge til grunn at Regjeringen vil foreslå å heve trygdeavgiften fra 7,8 prosent til 11 prosent (ordinær sats) for personinntekt i jord- og skogbruk fra 2012. Regjeringen vil videre foreslå å øke jordbruksfradraget ved likningen. Samtidig er bevilgningen til folketrygden fra jordbruksavtalen omdisponert til inntektsgivende tiltak, slik at jordbruket ikke taper på omleggingen av systemet. For skogbrukets del har jordbruksavtalepartene tatt hensyn til dette med å foreslå en økt avsetning til skogbruk og bioenergi over jordbruksavtalen med til sammen 15 mill. kroner.