Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1427 (2010-2011)
Innlevert: 18.05.2011
Sendt: 19.05.2011
Besvart: 26.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hva er årsaken til at ulovlig overvåking av iranske opposisjonelle i Norge får fortsette uten at norske myndigheter griper inn?

Begrunnelse

Undertegnede sendte 4. april spørsmål til justisministeren om han ville gripe inn og sette en stopper for ulovlig overvåking av eksiliranere i Norge (Dokument nr. 15:1166 (2010-2011)).
Bakgrunnen for spørsmålet var ulike presseoppslag om slik overvåking, det siste fra NRK der det ble avslørt at en iransk asylsøker fikk tilbud om kontanter, advokathjelp og bistand med asylsøknaden i motytelse mot å spionere på iranske opposisjonelle i Norge. Ifølge NRKs oppslag var det ingen tvil om at det var den iranske ambassaden i Norge som stod bak. En avhoppet iransk diplomat var ifølge NRK spesielt interessant å overvåke. Den samme diplomaten bekreftet overfor NRK at Iran i Norge driver omfattende spionasje mot den iranske opposisjonen.
I sitt svar viser justisministeren til lovverket som omfatter den type ulovlige aktiviteter og viser til at i den grad PST og det øvrige politi avdekker slik ulovlig virksomhet vil man måtte forholde seg til Wien-konvensjonens regler for diplomaters samkvem og virke. Han hevder videre at dersom diplomater utøver en virksomhet som er ulovlig, kan de bli erklært uønsket i landet.
Justisministeren skriver imidlertid ingenting om hvorfor denne ulovlige virksomheten fortsatt utøves uten inngripen fra norske myndigheter. Om dette skyldes mangel på ressurser, mangelfullt lovverk eller politiske forhold vites foreløpig ikke.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har tidligere besvart et lignende spørsmål fra stortingsrepresentanten. - jf svar på spørsmål nr 1166.

Jeg redegjorde der for politiets – herunder PSTs- arbeid i tilknytning til ulovlig overvåkning – og Eien-konvensjonens regler for diplomaters virksomhet.

For øvrig må jeg vise til at behandlingen av konkrete saker på straffesaksområdet hører under påtalemyndigheten.

I den grad politiet og påtalemyndigheten blir kjent med mulig ulovlig virksomhet enten gjennom sitt eget arbeid eller ved anmeldelser fra fornærmede forutsetter jeg at dette etterforskes og evt. iretteføres op vanlig måte..