Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1429 (2010-2011)
Innlevert: 18.05.2011
Sendt: 19.05.2011
Besvart: 25.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva kan helseministeren gjøre for å sikre at Borgestadklinikken får videreført tilsvarende avtaler som Lovisenberg sykehus og Haraldsplass sykehus?

Begrunnelse

Borgestadklinikken i Skien har fra Helse Sør-Øst fått beskjed om at nåværende avtaleforhold skal avsluttes og at klinikken i stedet skal delta i en anbudskonkurranse. Sykehuset Telemark og Sykehuset Vestfold har utarbeidet områdeplan etter på oppdrag fra Helse Sør-Øst. Borgestadklinikken inngår i denne planen med så vel lokalsykehusfunksjoner som område- og regionale funksjoner. I formålet med nåværende avtale går det klart frem at Borgestadklinikken skal bidra til at Helse Sør kan oppfylle sitt ”sørge for” – ansvar. Dette har blant annet medført at klinikken har lagt vesentlig vekt på utvikling av eksisterende og nye behandlingstilbud, samt utviklet ny metodikk for å nå mennesker med avhengighetsrelatert problematikk. Det er også verdt å merke seg at Helse Vest har avtale med Haraldsplass og Helse Sør Øst har avtale med Louisenberg/Diakonhjemmet, og at disse ikke blir konkurranseutsatt.
Dersom nåværende avtale avsluttes og Borgestadklinikken skal delta i en anbudskonkurranse, vil klinikken ikke lenger være en integrert del av rusbehandlingstilbudet i Helse Sør-Øst.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Borgestadklinikken er en viktig institusjon som også i fremtiden vil være en vesentlig del av pasienttilbudet i regionen. De regionale helseforetakene har som kjent et sørge-for -ansvar for spesialisthelse-tjenester til landets befolkning. Tjenestene kan ytes av helseforetakene selv eller gjennom kjøp av tjenester fra andre. Alt kjøp av helsetjenester skal i utgangspunktet skje innenfor regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjelder også kjøp av tjenester fra ideelle organisasjoner. Det foreligger imidlertid visse lempninger i de prosessuelle kravene ved kjøp av tjenester fra ideelle institusjoner.
I tillegg er noen driftsavtaler med enkelte sykehus m.v. en videreføring av avtaler som ble inngått av fylkeskommunene før staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten i 2002. Avtalene er tidsubestemte og løper derfor til de blir sagt opp av en av partene. Avtalene med fylkeskommunene ble inngått før EØS-avtalen trådte i kraft og følgelig før dagens regler om offentlige anskaffelser ble innført. Det følger av rettspraksis at det ikke er et krav til at slike løpende avtaler som er inngått før EØS-avtalen i 1994, må konkurranseutsettes. De sykehusene som har slike avtaler er i tillegg sterkt integrert i den offentlige helsetjenesten, og behandles på mange måter som om de var en del av helseforetakssystemet.
I tiden etter at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten, har mange av driftsavtalene, særlig på rusområdet, blitt sagt opp. Det er flere grunner til dette. En viktig grunn er behovet for økt faglig kvalitet i tjenestene og bedre ressursutnyttelse, og at de ideelle rusinstitusjonene bør ha like vilkår i sitt samarbeid med det offentlige.
Når det gjelder avtalen mellom Helse Sør-Øst RHF og Borgestadklinikken, så er oppfølging av denne primært et forhold mellom avtalepartene. Helse Sør-Øst RHF er et eget rettssubjekt som selv må stå ansvarlig for de eventuelle forpliktelsene de har i henhold til avtalen. Det avgjørende er at foretaket vurderer saken i lys av sitt ansvar for å sørge for nødvendig helsehjelp til beste for pasientene. Jeg vil imidlertid påpeke at jeg ser at Borgestadklinikken på mange måter er i en særstilling på rusfeltet, både mht. størrelse og i måten klinikken er integrert i den øvrige offentlige spesialisthelsetjenesten.