Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1432 (2010-2011)
Innlevert: 19.05.2011
Sendt: 19.05.2011
Besvart: 31.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge Haugesunds Avis 16.5.2011 truer Telenor med å stanse avtalte mobilutbygginger i Suldal og Kvinnherad etter å ha tapt en sak om termineringskostnader mellom mobilnett.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at for at mobilselskapene følger opp sine forpliktelser om å skaffe bedre mobildekning i distriktene?

Begrunnelse

Saken om termineringspriser mellom ulike mobilnett har ingen saklig forbindelse med samarbeidsavtaler som er inngått om utbygging av mobildekningen i distriktene. Dette er utbygginger som er avgjørende for å redusere avstandskostnader og sikre god infrastruktur for næringsliv og innbyggere utkantstrøk. Samferdselsdepartementets prisverdige innsats for å skape mer reell konkurranse mellom mobilleverandørene, brukes nå tydeligvis som påskudd for å bremse denne utbyggingen. Det er ikke akseptabelt. Det er derfor av stor betydning å få vite hvordan departementet forholder seg til en slik reaksjon fra selskapenes side.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som representanten nevner har Samferdselsdepartementet nylig fattet vedtak i klage i markedet for mobil terminering. Vedtaket regulerer prisen tilbydere av mobilkommunikasjon kan kreve for å ta imot samtaler som oppstår i andre tilbyderes nett. Vedtaket er til gunst for selskapene Tele2 og Network Norway, som sammen bygger et nytt mobilnett i konkurranse med Telenor og NetCom. Telenor er ikke fornøyd med vedtaket, og de har varslet at det vil få følger for selskapets vilje og mulighet til å bygge ut dekning i områder med få kunder og mindre lønnsomhet.

Å tillate høyere termineringspriser for små og nye mobiltilbydere er et godt virkemiddel for å stimulere til bygging av infrastruktur for elektronisk kommunikasjon. Både Telenor og NetCom har selv hatt betydelige termineringsinntekter under utbyggingen av mobilnettene sine. Departementets vedtak i klagen gjør at Telenor får noe høyere utgifter til terminering ut 2012 enn det som framkom av Post- og teletilsynet sitt vedtak. Samtidig innebærer vedtaket at termineringsprisene skal være like fra 2013. Selv om departementets vedtak reduserer lønnsomheten for konsernet i en avgrenset periode, deler jeg representant Høybråtens vurdering av at det ikke er noen saklig sammenheng mellom avtalene om mobilutbygging i distriktene og vedtaket i termineringsmarkedet.

De siste årene har Telenor vært en aktiv pådriver for mobilutbygging i distriktene i nært samarbeid med kommuner og andre lokale aktører. Dette har vært et spleiselag der lokal innsats og bruk av offentlige penger har gjort det mulig å bygge ut til tross for liten lønnsomhet i prosjektene.

Telenor har fremholdt overfor departementet at de vil gjennomføre inngåtte avtaler om utbygging. For Suldal kommune betyr det at Telenor vil gjennomføre to utbygginger der det er signert avtale og avslutte arbeidet med to prosjekter der det ikke foreligger signerte avtaler. I Kvinnherad er det signert avtale for to prosjekter som vil bli gjennomført.

Det er viktig å minne om at mobildekningen i Norge er av de beste i verden, og at både NetCom og Telenor har vist stor vilje til å bygge ut dekning på kommersielle vilkår langt ut over pliktene de har i konsesjonene sine. Vi trenger likevel en tredje nettilbyder for å forsterke konkurranse i mobilmarkedet ytterligere. Det vil på sikt føre til bedre mobiltjenester til befolkningen over hele landet. Økt konkurranse i markedet vil føre med seg en rekke attraktive tjenester som folk vil ha stor nytte av og være villige til å betale for. Utviklingen vil også forsterke folks forventninger til å kunne bruke mobile tjenester der de er, og en god dekning og tilstrekkelig båndbredde i eget nett vil være et betydelig konkurransefortrinn for alle mobiltilbyderne.