Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1434 (2010-2011)
Innlevert: 19.05.2011
Sendt: 20.05.2011
Besvart: 30.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Deler helse- og omsorgsministeren undertegnedes bekymring for at ikke Helse Vests luftambulansetjeneste har tilstrekkelig kapasitet for å være operative og kunne redde liv, og vil ministeren ta initiativ til ytterligere en luftambulanse i Helse Vest som stasjoneres i Haugesund?

Begrunnelse

En operativ luftambulansetjeneste er svært viktig å ha både ved akutt sykdom og ved ulykker. Rask respons og utrykning er avgjørende når liv skal reddes og ofte er det bare få minutter som avgjør om man klarer å gi den hjelp som trengs eller klarer å frakte pasienter til nødvendig behandling på sykehus, før det er for sent.
I Helse Vest har man i dag luftambulanser stasjonert i Stavanger, Bergen og Førde, mens Helse Fonna området dekkes enten fra Stavanger eller Bergen. Utrykningsfrekvensen til dette området har vært og er økende og aktualiserer nå derfor stasjonering av luftambulanse i Haugesund. Det er nå etablert redningsdykkertjeneste i Nord-Rogaland som også i samarbeide med luftambulanse raskt kan være på plass ved ulykker til sjøs.
Kapasiteten ved de eksisterende luftambulanser i Helse Vest er til tider langt fra tilfredsstillende, noe som ikke er akseptabelt for en tjeneste som har som mål å redde liv.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er et grunnleggende prinsipp at hele befolkningen skal ha tilgang på kompetent helsehjelp i akutte situasjoner. Samling av spesialiserte akuttilbud ved færre sykehus, større legevaktdistrikter og færre og større ambulansestasjoner har vært nødvendig for å sikre kvalitet og kompetanse i alle ledd i den akuttmedisinske kjeden.

Ambulansetjenesten spiller en viktig rolle i å sikre befolkningen tilgang til akuttmedisinske tjenester. Tjenesten må løpende tilpasses i lys av utviklingen i det øvrige helsetilbudet. Det fremgår av Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) at endringer i akuttfunksjoner ved sykehus og sammenslåing av legevaktdistrikter ikke må skje uten at helseforetak og kommuner har vurdert konsekvenser for luft-, bil- og båtambulansetjenesten.

Luftambulansetjenesten er en svært viktig brikke i den akuttmedisinske tiltakskjeden og kan være avgjørende for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom eller skade. Luftambulansetjenesten er også en viktig faktor for å sikre likeverdig tilgang på akuttmedisinske helsetjenester, men tjenesten må alltid vurderes i forhold til øvrig akuttmedisinsk beredskap i området. Luftambulansetjenesten er en begrenset nasjonal ressurs og et supplement til øvrig ambulansetjeneste. Bruk av bilambulansetjeneste for transport til nærmeste sykehus er vanligvis det primære alternativet når dette er faglig korrekt, ressurser er tilgjengelig og logistikken forsvarlig.

Det vises for øvrig til svar til representanten Vaksdal fra tidligere helse- og omsorgsminister Brustad i juni 2008 og fra helse- og omsorgsminister Hanssen i juni 2009 som utdyper situasjonen i Helse Vest og Helse Fonna spesielt. Her fremgår det at det er helikopterbaser i Førde, Stavanger og Bergen. Flytiden mellom Stavanger og Haugesund er ca 17 minutter, og flytiden mellom Bergen og Haugesund er ca. 30 minutter. Helse Vest RHF har informert meg om at både basen i Stavanger og i Bergen har noe høyere aktivitet enn landsgjennomsnittet, målt i antall oppdrag. Det har vært en jevn aktivitetsøkning, noe som spesielt har gjort seg utslag for basen i Stavanger. Det er imidlertid ingen tydelig økning av samtidighetskonflikter i området. Når det gjelder Helse Fonnas område dekkes dette av tre legebemannede helikopterressurser, og dette vurderes som god beredskap i landsmålestokk. Helse Vest RHF har derfor forsikret meg om at det regionale helseforetakets sørge-for-ansvar for luftambulansetjenesten er ivaretatt med den nåværende kapasiteten og at de fortløpende vurderer kapasiteten innenfor akuttberedskapen.