Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1457 (2010-2011)
Innlevert: 23.05.2011
Sendt: 24.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Kan statsråden opplyse og redegjøre for status og videre fremdrift for nye transportløsninger for nedre Glomma regionen i Østfold, og har statsråden mottatt KS1 rapporten?

Begrunnelse

Nedre Glomma er i fylkesplanen til Østfold fylkeskommune fremhevet som en motor i den regionale utviklingen.
I Oslofjordsamarbeidet er det pekt på nedre Glomma som et av tyngdepunktene for avlasting av Oslo regionen. Fredrikstad og Sarpsborg ligger an til 2. og 3. plass når man ser på vekst i CO2 utslipp knyttet til vegtrafikk.
Lokalt og regionalt jobbes det iherdig med å gjøre regionen statig mer attraktiv for beboere og næringsliv. Tilbakemeldingen fra så vel næringsliv som innbyggere - og lokale myndigheter er at utviklingsarbeidet hemmes av et dårlig utbygd transportsystem.
Behov for statlige planleggingsmidler etterlyses. I tillegg forventes det også midler til å styrke gang- og sykkeltilbudet i 2012 budsjettet. Regionen med tetthet mellom byene er godt egnet for utbygging av både gang og sykkelveier og kollektive tilbud.
Dette er oppgaver som Fredrikstad har prioritert høyt, med et Transportandelsmål på ca 16 %!

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Nye transportløsninger for Nedre Glommaregionen i Østfold drøftes i "Konseptvalg- utredning Transportsystemet for Nedre Glommaregionen".

Utredningen har vært til ekstern kvalitetssikring (KS1) og Samferdselsdepartementet har mottatt KS1-rapporten fra kvalitetssikrer. Denne vil sammen med konseptvalgut- redning og høringsuttalelser danne grunnlag for regjeringens behandling av de konseptuelle sidene for fremtidig transportsystem i Nedre Glommaregionen. Samferdselsdepartementet legger opp til at regjeringen kan behandle saken tidlig høst 2011. KS1-rapporten vil om kort tid være tilgjengelig på departementets nettsider.