Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1458 (2010-2011)
Innlevert: 23.05.2011
Sendt: 24.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Jeg viser til spørsmål til statsråden i Dokument nr. 15:1221 (2010-2011), og statsrådens svar av 27.04.2011. Jeg kan ikke se at svaret belyser forholdet mellom bompengeselskapenes finansiering som forutsatt i Nasjonal transportplan og de finansieringsplaner som foreligger pr i dag.
Kan statsråden legge frem en slik sammenstilling, fordelt pr prosjekt og pr år iht. planlagt fremdrift i Nasjonal transportplan, og også legge frem en oversikt som viser utviklingen i bompengenes andel av finansiering i kroner og prosent de siste 6 år?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som opplyst i mitt svar på spørsmål nr. 1221, er det i St.meld. nr. 16 (2008-2009) ikke tatt stilling til når bompengebidrag forventes stilt til disposisjon. Det ble derfor gitt en oversikt over prosjekter med bompengefinansiering i 2010 og 2011 og de bompenge- bidrag som lå til grunn for prioriteringen av disse prosjektene i St.meld. nr. 16 (2008-2009). I vedtatte finansieringsplaner er det heller ikke tatt stilling fordelingen av forutsatte bompengebidrag på år. I vedlagte tabell er det imidlertid gitt en oversikt over forutsatte bompengebidrag i 2010 og 2011 samt hva som forventes å gjenstå pr. 1. januar 2012, sammenlignet med det som er lagt til grunn i St.meld. nr. 16 (2008-2009). Opplysningene er basert på grunnlaget for Prop. 1 S (2010-2011) samt senere vedtatte/framlagte bompengeproposisjoner. Fordelingen mellom statlige midler og bompenger vil bli nøyaktig beregnet før prosjektene avsluttes. Følgelig er det knyttet usikkerhet til oppgitte beløp. Beløpene er forøvrig ekskl. evt. forskottering av statlige midler.

Etterfølgende tabell viser statlige midler og bompenger til riksveginvesteringer i årene 2006-2011. Statlige midler omfatter tildelinger innenfor postene 29, 30, 31, 35, 36, 37 og 60. For bompenger er det oppgitt regnskapstall for årene 2006-2010. For 2011 er oppgitt beløp basert på det som er lagt til grunn i Prop. 1 S (2010-2011), påplusset forutsatte bidrag i seinere vedtatte/framlagte bompengeproposisjoner.

(Løpende kroner)

År Statlige midler (mill. kr) Bompenger

(mill. kr) (pst.)

2006 6 434 3 698 36

2007 6 920 4 171 38

2008 7 027 5 381 43

2009 9 301 6 513 41

2010 6 658 4 620 41

2011 6 948 4 070 37

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/dok15-201011-1458-vedlegg