Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1460 (2010-2011)
Innlevert: 23.05.2011
Sendt: 24.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sørge for at en utledning som følger sine diplomatektefelle til Norge, og som blir utsatt for mishandling, får samme rettigheter som andre utledninger som kommer til Norge som ektefeller og som opplever vold/mishandling?

Begrunnelse

Utlendingsloven § 53 gir en utlending adgang til oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag dersom samlivet er opphørt, og det er grunn til å anta at utlendingen eller eventuelle barn har blitt mishandlet i samlivsforholdet. Oppholdstillatelse vil også kunne gis etter denne bestemmelsen dersom utlendingen som følge av samlivsbruddet vil få urimelige vanskeligheter i hjemlandet grunnet de sosiale og kulturelle forholdene der. Undertegnede er kjent med at denne bestemmelsen ikke benyttes når grunnlaget for oppholdet er diplomatisk eller konsulær representasjoner i riket.
I Canada er det iverksatt tiltak for å sikre at ektefeller av diplomater, som blir ofre for vold i hjemmet, skal være sikre på å få hjelp og bli beskyttet av canadiske myndigheter. Undertegnede er ikke kjent med at det er iverksatt lignende tiltak i Norge.
Undertegnende er kjent med at en kvinne som har anmeldt sin diplomatektemann for mishandling har fått avslag på oppholdstillatelse av UDI. Kvinnen får ikke kopi av politianmeldelsen og øvrige saksdokumenter, da det på grunn av diplomatimmuniteten ikke har vært foretatt avhør av anklagede eller felt noen dom. Hun har således ingen bevis å ta med seg til hjemlandet, og det er offeret som må bære bevisbyrden der.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis presisere at jeg ikke kan kommentere den konkrete saken som representanten Skei Grande viser til i begrunnelsen for spørsmålet. Jeg vil i mitt svar derfor kun redegjøre for generelle betraktninger rundt de spørsmål som reises.

Som representanten er kjent med har utlendingsloven bestemmelser som åpner for å gi tillatelse på selvstendig grunnlag til personer som har brutt ut av et ekteskap og det er grunn til å anta at utlendingen eller eventuelle barn har blitt mishandlet i samlivsforholdet. Det stilles ikke strenge krav til bevisbyrde for slik tillatelse. Det er blant annet ikke et vilkår at ektefellen er anmeldt eller avhørt.

Ifølge dagens regelverk (utlendingsloven § 53) vil de fleste ektefeller av diplomater ikke omfattes av denne bestemmelsen. Bakgrunnen er vilkåret om at utlendingen allerede må ha hatt en tillatelse etter reglene om familieinnvandring. Ektefeller av diplomater er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse i Norge (utlendingsloven § 5, 3 ledd, jf. utlendingsforskriften § 1-5), og de fleste oppholder seg derfor i Norge uten en ordinær familieinnvandringstillatelse.

I tillegg vil hensynet bak reglene om fortsatt oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag for mishandlet ektefelle ikke gjøre seg gjeldende i samme grad for ektefeller av diplomater. Hensynet bak bestemmelsen er at en person ikke skal føle seg tvunget til å bli i et voldelig ekteskap av frykt for å miste sin tillatelse i Norge. Diplomater og deres ektefeller må antas å være innforstått med at deres opphold i Norge kun er av midlertidig karakter og at de skal forlate riket etter et bestemt antall år. Det må derfor legges til grunn at de som utgangspunkt ikke har en forventning om et varig opphold i Norge.

Dersom den mishandlede ektefellen derimot frykter at vedkommende ved retur til hjemlandet ikke vil kunne få beskyttelse mot overgrep fra ektefellen fra sitt hjemlands myndigheter og på denne bakgrunn ønsker opphold i Norge, vil det være reglene om beskyttelse som kommer til anvendelse og tillatelse må søkes på dette grunnlag. Behovet for beskyttelse vil i slike tilfeller bli vurdert på vanlig måte av Utlendingsdirektoratet, som vil foreta en konkret og individuell vurdering av den aktuelle søkerens beskyttelsesbehov.

Det er per i dag min vurdering at det ikke er aktuelt ned endringer i utlendingsloven vedrørende diplomater og deres ektefeller som opplever vold/mishandling.