Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1467 (2010-2011)
Innlevert: 24.05.2011
Sendt: 25.05.2011
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 31.05.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Er fagforeningers økonomiske støtte til politiske partier i Norge lovlig i henhold til norsk lov?

Begrunnelse

Ulike fagforeningsmedlemmer har kontaktet meg i irritasjon over at deres fagforening bruker penger til støtte for enkelte politiske partier. Dette har vært vanlig i en årrekke og er da også offentlig kjent.
De som reagerer sterkest på dette, stiller spørsmålstegn ved om slik støtte er lovlig. Denne problemstillingen har jeg ikke sett debattert tidligere. Jeg kunne derfor tenke meg at stasråden redegjorde for om fagforeningers støtte til politiske partier har hjemmel i lov, eller om det kan tenkes å stride mot forbud i norsk lov.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Det er ikke noe forbud i partiloven mot at politiske partier kan motta gaver i form av penger eller andre typer gaver fra fagforeninger eller andre organisasjoner i samfunnet. Jeg viser i den forbindelse til lovens kap. 4 §§ 17- 22. Det er imidlertid et krav i § 18 flg. om åpenhet om partigaver over en viss størrelse fra en bidragsyter. Disse skal etter § 20 rapporteres til Statistisk sentralbyrå sammen med bidragsyters identitet hvis gaven(e ), fra èn og samme bidragsyter i løpet av et år, overstiger hhv 10 000 kr til partiledd på kommunalt nivå, 20 000 kr til partiledd på fylkeskommunalt nivå eller 30 000 kr til partiets hovedorganisasjon. Det norske regelverket på dette området er på linje med det som kan sies å være den internasjonale normen, herunder Rekommandasjon 2003/4 fra Europarådet om felles regler mot korrupsjon i finansieringen av politiske partier og valgkampanjer.