Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1473 (2010-2011)
Innlevert: 24.05.2011
Sendt: 25.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil Statsråden åpne opp for at den enkelte bruker hos NAV skal få tilgang på loggen over hvem som har vært inne på den enkeltes journaler?

Begrunnelse

NAV logger hvem som håndterer hvilken informasjon om brukerne i de store fagsystemene som behandler personopplysninger. I henhold til personopplysningsloven § 18 gir brukere rett til å få innsyn i på hvilken måte NAV behandler deres personopplysning. Dessverre får den enkelte bruker ikke tilgang på loggen over hvem som til enhver tid har vært inne på den enkeltes personlige "mappe". Dette er en rettighet den enkelte burde ha tilgang til.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Arbeids- og velferdsetaten (NAV) fører logger over informasjonssøk i alle relevante personregistre. Loggføring av informasjonsinnhenting i registrene er nødvendig for å oppfylle personopplysningslovens og personopplysningsforskriftens krav om å kunne avdekke uautorisert bruk av informasjonssystemene, og andre brudd på sikkerhetsbestemmelser knyttet til personregistrene.

Blant annet kvalitet og tilgjengelighet til loggene medfører at krav om innsyn må behandles manuelt. I mange tilfeller vil ikke brukerne kunne nyttiggjøre seg informasjonen i loggutskriftene uten omfattende veiledning om interne arbeidsprosesser og ansvarsfordeling i etaten. Antall brukere av Arbeids- og velferdsetaten, og omfanget av personopplysningene etaten forvalter, tilsier at det vil måtte benyttes betydelige ressurser til behandling av innsynskrav hvis en rett til innsyn i loggen skulle bli innført. Det vil også måtte påregnes utviklings- og implementeringskostnader.

Selv om det ideelt sett kunne vært ønskelig å gi den enkelte tilgang til loggen, noterer jeg meg at forholdene for tiden ikke ligger til rette for dette innenfor en fornuftig bruk av ressursene. Det er imidlertid under enhver omstendighet vesentlig at adgang til personopplysningene i Arbeids- og velferdsetaten bare gis til dem som trenger denne tilgangen ved behandlingen av vedkommendes trygdesak. For ordens skyld nevner jeg at dette er en av sidene av behandlingen av personopplysninger i Arbeids- og velferdsetaten som er undergitt kontroll fra Datatilsynet.