Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1476 (2010-2011)
Innlevert: 24.05.2011
Sendt: 25.05.2011
Besvart: 07.06.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statsråden ble i spørsmål 1424 bedt å svare på "Kan statsråden redegjøre for hvilken størrelse på bruket, herunder størrelse på areal og antall dyr, som må til for at driften skal kunne være lønnsom". Statsråden har igjen unnlatt å svare på mitt spørsmål. Jeg har tro på demokratiet, så jeg ber statsråden prøve en gang til å svare på mitt opprinnelige spørsmål.
Kan statstråden svare på mitt spørsmål 1424 en gang til?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Slik jeg oppfatter spørsmålet etterlyses en form for statsautorisert tallfesting av hvilke arealstørrelser og dyretall som må til for at driften av gårdsbruk skal kunne være lønnsom.

Jeg må be om forståelse for at det ikke er mulig å gi et mer konkret svar på spørsmålet enn det jeg allerede har gitt. Jeg viser her til svaret på spørsmål nummer 1424.

Regnskapsdata viser stor variasjon i driftsresultat for noenlunde likeartede bruk. Som for alt annet næringsliv vil den enkelte driver/bonde ofte ha ulik kunnskap og erfaringsgrunnlag. Ulike driftsopplegg og ulik effektivitet bidrar til at det vil være meget stor variasjon i hvor stor en jordbruksbedrift må være for å gi tilstrekkelig lønnsomhet i ulike produksjoner og kombinasjoner av produksjoner.

Begrepet ”størrelse” er også sterkt påvirket av hva slags produksjon det er snakk om, i hvilken grad produksjonen omfatter større eller mindre deler av verdikjeden osv. Ytterpunktene vil på den ene siden kunne være gartnerier som er små i areal, men kan være meget store når det gjelder omsetning og sysselsetting, mens på den andre siden kornproduksjon kan være stor målt etter areal, men mer beskjeden når det gjelder sysselsetting. Innenfor husdyrhold kan en forholdsvis moderat størrelse for selve jordbruksproduksjonen likevel legge grunnlag for en betydelig aktivitet totalt dersom det drives videreforedling, aktiviteter innenfor reiseliv og opplevelser eller tilbud som Inn på tunet.

Jeg arbeider for å bedre næringens inntektsmuligheter og grunnlaget for lønnsomhet i ulike produksjoner, i ulik skala, og i ulike deler av landet. Det må uansett være de næringsdrivendes ansvar å vurdere hvordan - og om - de vil satse. Det vil også være variasjon i hva den enkelte vurderer som tilstrekkelig lønnsomhet i produksjonen.