Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1484 (2010-2011)
Innlevert: 25.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 06.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bergensregionen har et verdiskapende næringsliv som det er all mulig grunn til å tro vil vokse seg sterkere også i årene fremover. Men regionen trenger nytt areal både til næring og boligbygging og med gode veiløsninger som gir effektiv transport. I kommunene Lindås, Radøy, Meland og Askøy er det areal nok. En ytre ringvei fra Mongstad til Kollsnes kan åpne opp store arealer samtidig som gjennomgangstrafikk i Bergen reduseres og ny kraftlinje gjennom området legges i bakken.
Kan statsråden bidra til samordning?

Begrunnelse

Jeg viser til følgende som bakgrunn for saken:
Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til olje- og energiministeren Dokument nr. 15:943 (2010-20119). Stortingets spørretime onsdag 16.3.2011, spørsmål fra Arne Sortevik til Finansministeren. Stortingets spørretime 23.3.2011 fra Arne Sortevik til Samferdselsministeren. Uttalelse fra Fylkesutvalget i Hordaland Fylkeskommune.
(http://www.hordaland.no/Aktuelt/Nyhende/Sarbart-kystlandskap-krev-kabling/)

"Sårbart kystlandskap krev kabling.
Kabling er løysinga for den nye kraftlina mellom Mongstad og Kollsnes i det sårbare kystlandskapet i Nordhordland og Øygarden, seier eit samrøystes Hordaland fylkesutval i fråsegna si om saka.
Fylkesutvalet rår sterkt frå at nordre og midtre alternativ frå Radøy til Mongstad, med kombinasjonar av sjøkabel og luftline, vert valt. Konfliktnivået for desse alternativa er omfattande, meiner fylkesutvalet.
Fylkesutvalet fremjar motsegn til NVE sitt traseval grunna dei store konfliktane på Rapeneset og Fosenstraumen."

http://www.bt.no/meninger/leder/Sorteviks-moensterprosjekt-1756832.html

"Arne Sorteviks høyttenkning avslører behovet for en sektorovergripende planlegging i Norge. Bergens Tidende Publisert: 26.feb. 2011 (
For samfunnet som helhet ville det opplagt vært en nyttig og lønnsom investering
ARNE SORTEVIK, medlem av Stortingets samferdselskomité, tar til orde for å kombinere ny kraftlinje med et nytt tverrsamband mellom Lindås og Øygarden. Ideen er god. Men den blir neppe realisert. For på tross av åpenbar samfunnsnytte, er det liten tradisjon for sektorovergripende planlegging her til lands. Norges Vassdrags- og Energidirektorat steller for eksempel med sitt, mens Statens vegvesen løser sine oppgaver. Å samarbeide om å løse oppgavene, kommer sjelden på tale.
Det så vi også da Kvam prøvde å kombinere tunnel under Kvamskogen med en skjult trasé for den omstridte kraftlinjen til Bergen. Ideen var god. Men Norge har ingen nasjonal og samlende planleggingsinstans, som er i stand til å se slike prosjekter i sammenheng.
ET TVERRSAMBAND mellom Øygarden og Lindås, som også tar med seg Askøy, Meland, Radøy og Austrheim kommuner, vil knytte sammen de to viktigste olje- og gassknutepunktene i Hordaland. Her kan gjerne Coast Center Base på Ågotnes - bare et par mil lenger sør - også inkluderes. Arbeidsmarkedet ville bli vesentlig utvidet, og langt mindre sårbart."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Samordning av ulike initiativ kan ofte gi et bedre sluttresultat enn om en ser ulike initiativ hver for seg. Derfor er samordning tatt inn som et sentralt element i planlegging etter plan- og bygningsloven. Planlegging av kraftlinjer foregår imidlertid ikke etter plan- og bygningsloven, men etter energiloven, slik Stortinget har bestemt. Koordinering og samordning av ulike samferdselstiltak kan likevel skje lokalt ved utarbeiding av planstrategi for nye, lokale planer, i dette tilfellet på fylkesplannivå.

Nye forslag til samferdselstiltak er til samlet vurdering i forbindelse med KVU –konseptvalgutredning for Bergensregionen. Denne utredningen er under arbeid, og det er derfor for tidlig å si hvordan resultatet for Bergen vil bli. Samtidig er arbeidet med kraftledning Kollsnes – Mongstad i en avsluttende fase, noe som gjør samordning av de to prosessene ekstra utfordrene. Jeg understreker at det er olje- og energiministeren som er ansvarlig for energitiltak, men vil imidlertid gjøre mitt for at alle aktuelle alternativer er grundig vurdert før det treffes vedtak om, og på hvilken måte kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes skal trekkes fram.