Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1486 (2010-2011)
Innlevert: 26.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Besvart: 03.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ved gjenanskaffelse av trygdebil i gr.1 kan det søkes en fastsatt tid før den gamle bilen er 11 eller 8 år. En søker har meddelt at behandlingstiden ved Nav Sandsnes i hans tilfelle nærmer seg 1 år. Når behandlingstiden er lenger enn det tidsrommet det er lov til å søke før bilen er 8-og 11-år, medfører det at søkeren må beholde gammel bil utover fastsatt tid, eller være uten bil.
Hvorfor er det så lang behandlingstid, og hvorfor kan ikke søknader sendes tidligere slik at fornyelse av bil kan skje når bilen er 8 og 11 år?

Begrunnelse

Omorganiseringen ved Nav skulle føre til bedre service og effektive arbeidsrutiner, men resultatet ser dessverre ikke ut til å være som forventet. Mannen det gjelder har hatt trygdebil i en årerekke, siste bil nettopp avhendet etter de foreskrevne 11 årene. Han har nå ventet snart ett år på å få behandlet sin søknad hos Nav. Nav presiserer at de ikke kan forskjellsbehandle, så sakene tas i den rekkefølgen se er sendt inn. Hvis så er tilfelle er det mange som har ventet ett år på et svar på sine søknader.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Gjenanskaffelsestiden for stønad til bil er henholdsvis 8 år for biler som skal brukes i forbindelse med arbeid og 11 år for biler som skal brukes i forbindelse med dagligliv. Ny bil eller nytt tilskudd kan ikke tildeles bruker før denne tidsperioden er utløpt, men gjenanskaffelsestiden er ikke til hinder for at søknad om ny bil kan fremsettes før henholdsvis 8/ 11 år har gått.

Arbeids- og velferdsetaten har ingen regler på bilområdet for når søknad om gjenanskaffelse av stønad til bil kan fremsettes. Det foreligger en viss praksis på at det ikke anses som hensiktsmessig å fremsette søknad mer enn 6 måneder før ny bil tidligst kan utleveres. Dette har blant annet sammenheng med muligheten for endringer i brukers situasjon som kan ha betydning for søknaden.

Bilsentrene informerer om og legger til grunn gjeldende saksbehandlingstid for sin region til grunn, når bruker henvender seg i forbindelse med eventuell gjenanskaffelse. Bilsentrene anbefaler brukerne å fremsette søknad ut fra forventet saksbehandlingstid.

Enkelte regioner, heriblant Bilsenter Sør-Vest, har hatt spesielle utfordringer i forhold til restansesituasjonen, og har fortsatt saker som betydelig overskrider gjennomsnittlig saksbehandlingstid.

Omorganiseringen, der de fylkesvise bilkontorene har blitt erstattet med 5 regionale bilsentra, har tatt lengre tid enn planlagt. Opprettelsen av sentrene var på plass 1. juni 2009, men det gjenstår fortsatt noe før de er fullt operative og vi kan se den forventede effekten av omorganiseringen. Dette skyldes både at det har tatt lenger tid å bemanne opp de nye bilsentrene, og bygge god kompetanse. Som en konsekvens av dette ble antall behandlede saker redusert fra 2. tertial 2009 og frem til 2. tertial 2010.

Antall behandlede saker viser en markant økning fra 2. tertial 2010 og videre i første tertial 2011. Det kan tyde på at omstillingsprosessen har bidratt til å øke saksbehandlingskapasiteten.

Gjenanskaffelsestiden på henholdsvis 8 og 11 år indikerer når det tidligst kan gis stønad til ny bil, og medfører ikke noe krav om at gjeldsoppgjør skal foretas i forhold til den bilen bruker allerede har. Arbeids- og velferdsetaten krever ikke at tidligere bil skal innleveres/avhendes før ny bil er klar til utlevering eller nytt tilskudd kan utbetales. Dette tilsier at de fleste brukere som allerede disponerer en trygdefinansiert bil har tilgang på et egnet kjøretøy frem til ny stønad gis.