Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1490 (2010-2011)
Innlevert: 26.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 09.06.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Kan statsråden forsikre Stortinget om at det ikke er regjeringens politikk å endre eller oppheve gjennomførte vernevedtak i Stortinget, som for eksempel i Raundalselva?

Begrunnelse

12. mai vedtok kommunestyret på Voss å arbeide for å fjerne vernet av Raundalselva.
Elva er en del av Vossovassdraget som blei vernet i Verneplan (St.prp. nr. 89 (1984-85) Verneplan III for vassdrag).
I St.prp. nr 89 (1984-85) tilrår Olje og energidepartementet varig vern av vassdraget og uttaler at "vassdraget inneholder store verneverdier både for vilt- og fiskeinteresser, friluftsliv, kulturminner og naturvitenskap.
Ved å gi både Vosso, Flåm, og Undredalsvassdraget varig vern, vil en bevare et større sammenhengende natur- og friluftsområde".
Dette er dessverre ikke den eneste saken hvor vi ser at verna vassdrag er under press. Gaula i Sør Trøndelag som også blei verna i Verneplan 3 trues av utbygging. Adresseavisen har hatt noen saker om dette.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I overkant av 390 vassdrag med et vannkraftpotensiale på om lag 47 TWh/år er vernet gjennom seks stortingsvedtak siden 1973, sist gjennom den avsluttende suppleringen av verneplanen i 2009, St. prp. nr. 53 (2008-2009) jf. Innst. S. nr. 289 (2008-2009).

Regjeringen har som mål å øke den fornybare energiproduksjonen betydelig. Dette vil også bety utbygging av mer vannkraft. Regjeringen har forutsatt at dette skal skje gjennom skånsom utbygging. Med en målsetning om økt produksjon av fornybar energi kunne det derfor argumenteres for å gjennomgå enkelte av vassdragene fra de eldste vernevedtakene på nytt.

Stortinget åpnet i 2005 for konsesjonsbehandling av kraftverk inntil 1 MW i vernede vassdrag. I Vefsna er det som forutsatt ved Stortingets behandling av den avsluttende suppleringen av verneplanen i 2009, igangsatt et planprosjekt som åpner for små vannkraftverk også utover denne grensen, dersom dette ikke er i strid med verneinteressene. Ingen ytterligere endringer av vassdragsvernet kan skje uten at Stortinget fatter vedtak om det.

Vi har et betydelig vannkraftpotensial i vassdrag som ikke er vernet. Regjeringen satser på en miljømessig forsvarlig utnyttelse av disse ressursene.