Skriftlig spørsmål fra Bente Stein Mathisen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1492 (2010-2011)
Innlevert: 26.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Besvart: 07.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bente Stein Mathisen (H)

Spørsmål

Bente Stein Mathisen (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre en at pasienter som er under smertebehandling hos privat avtalespesialister får dekket de samme utgiftene som pasienter som behandles i offentlige sykehus, uten krav om at pasientene må hente ut potensielt farlige medikamenter på apotek?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at avtalespesialister som driver smertebehandling i enkelte tilfeller bruke preparater som bare foreligger i injeksjonsform, hvor det er utleveringsrestriksjoner som blant annet innebærer at preparatene for eksempel bare kan utleveres til anestesileger.
Slike preparater kan komme til anvendelse blant annet ved behandling av pasienter som er henvist på grunn av smerter i forbindelse med forskjellige typer skader som er godkjent av NAV som yrkesskade, og hvor pasienten får innvilget dekning av medisiner etter særregler for yrkesskade § 5-25.
For at disse utgiftene skal refunderes krever Helfo imidlertid at medisiner brukt i behandling i avtalespesialistenes klinikk skal være innkjøpt av pasienten på apotek, at pasienten bringer med seg medikamentene til klinikken, og at de der brukes av ansvarlig lege i behandling av den aktuelle pasient.
Videre krever Helfo at pasienten kjøper inn nødvendig forbruksmateriell brukt i behandlingen ved klinikken direkte fra apotek og dokumenterer utgifter til dette.
Dette er i følge legene svært problematisk, fordi det er snakk om høye doser av potensielt farlige medikamenter. Legene anser dette ikke å være forsvarlig verken av hensyn til pasientenes sikkerhet eller krav til kvalitet i behandlingen. Det stilles ikke samme krav til slik behandling i sykehus, da behandlingen refunderes gjennom spesialisthelsetjenesten ordinære finansieringssystem.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Avtalespesialistene mottar som selvstendig næringsdrivende sine inntekter gjennom driftstilskudd fra regionale helseforetak, refusjonstakster fra folketrygden og egenandeler fra pasientene. Summen av refusjonstakster og egenandel omtales som honorartakster. Driftstilskudd og honorartakster avtales på årlig basis gjennom de sentrale avtalene. Med unntak av takst for fotodynamisk behandling som inkluderer utgifter til medikament og materiell, finnes det ikke takster som dekker utgifter til medikamenter. Systemet som er valgt innebærer at det offentlige dekker legemiddelutgifter utenfor sykehus gjennom at den enkelte pasient selv oppsøker apotek, og det skjer et automatisk oppgjør mellom apoteket og HELFO gjennom blåreseptordningen.

Utgifter til legemidler på sykehus dekkes over budsjettene til de regionale helseforetakene, og pasienter betaler ikke egenandel for utgifter til medikamenter.

Det vurderes for tiden ikke som aktuelt å innføre et system for offentlig finansiering av legemidler hos avtalespesialistene tilsvarende systemet for sykehus.