Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1496 (2010-2011)
Innlevert: 26.05.2011
Sendt: 27.05.2011
Besvart: 03.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Hvilke tiltak er iverksatt hos Nav for å hjelpe arbeidsledige over 60 år over i nytt arbeid, og hvilke insitament vil statsråden innføre for at det skal bli attraktivt for arbeidsgivere å ansette personer over 60 år?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt tidligere spørretimespørsmål av 27.10.2010 der jeg tar opp situasjonen mange eldre kommer i når særreglene for dagpengemottakere over 64 år avvikles fra 2011. Mange eldre som tidligere har vært i jobb, og som uforskyldt har blitt arbeidsledige har problemer med å finne en ny jobb i et tøft arbeidsmarked. Eldre mangler i mange tifeller kompetanse innenfor andre yrker enn hva de har jobbet med tidligere, og den fysiske kapasiteten hindrer dem i å søke mange av de stillingene som kan være ledige. Statsråden viser i sitt tidligere svar til at flere eldre er i jobb nå enn tidligere, og at dette skal være et argument for at fjerning av særaldersgrensen ikke skal ramme eldre arbeidsledige. Det er mulig at de som allerede har en jobb velger å fortsette lenger, men de som mister jobben er i en helt annen situasjon. Jeg vil vise til det faktum at eldre som mister jobben ofte blir uføretrygdet når de ikke finner nytt arbeid, og at det kanskje blir den eneste muligheten mange vil få hvis ikke regjeringen og NAV setter inn spesielle tiltak som retter seg mot å gi bedre muligheter til seniorene som vil jobbe lenger. Det er også mange arbeidsledige kvinner som ikke har opparbeidet seg rett til å gå av med pensjon når der er 62 år, og de vil stå uten inntekt hvis de ikke får ny jobb.
I svaret på mitt spørretimespørsmål sa statsråden følgende: " Arbeidsdepartementet vil be Arbeids- og velferdsetaten sørge for at den gruppen som berøres av avviklingen av særreglene, får tidlig og kvalifisert oppfølging med sikte på overgang til arbeid. Departementet vil følge konsekvensene av utfasingen av særreglene nøye og be etaten om å rapportere særskilt om dette. "
Jeg regner med at den kvalifiserte oppfølgingen tilbys eldre ved alle NAV-kontorene og at statsråden sørger for at alle får tilgang på nødvendig oppfølging. Jeg har mottatt henvendelse fra flere eldre arbeidsledige som sier at de ikke får oppfølging, og ønsker derfor å orientere meg om hvordan det jobbes ved NAV for å hindre at eldre som har jobbet gjennom et langt liv enten tvangspensjoneres eller ender opp med uføretrygd eller sosialstønad.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Regjeringen ønsker at flest mulig av dem som står utenfor arbeidslivet, skal komme i arbeid og at flere av dem som er i arbeid skal arbeide lenger.

Arbeidsledigheten er forholdsvis lav blant personer på 60 år eller mer. Ved utgangen av april i år var det registrert om lag 4 400 helt ledige på 60 år eller over, noe som er 1,8 prosent av arbeidsstyrken. For totalbefolkningen var tilsvarende prosent 2,8 i samme periode. Arbeidsgivers generelle holdning til senior arbeidstakere har utviklet seg positivt de siste årene. Dette er gunstig både med hensyn til å rekruttere og beholde eldre i arbeidslivet. Likevel er det viktig at Arbeids- og velferdsetaten gir et tilbud om bistand til å komme i arbeid også til eldre personer. Det gjøres som for andre arbeidsledige på grunnlag av en behovs- og arbeidsevnevurdering, og om nødvendig kan det gis tilbud om arbeidsmarkedstiltak. Blant annet kan det gis lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter arbeidsledige, og oppfølgingstiltak kan være en hjelp både for arbeidsgiver og arbeidstaker ved ansettelse. Videre er det innført en tiltaksgaranti for personer som har vært lenge ledig uavhengig av alder.

Like viktig som å bidra til at eldre får nytt arbeid, er det å hindre at eldre arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. Jeg minner i den forbindelse om IA-avtalens delmål tre om å øke den reelle pensjonsalderen. Videre skal de nye reglene for alderspensjon bidra til at det blir mer lønnsomt å stå lengre i arbeid.

Det er også viktig at dagpengeregelverket motiverer til å søke arbeid. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2011 ble det vedtatt at dagpengeregelverket for eldre skal være likt det som gjelder for andre dagpengemottakere. Særreglene for dagpengemottakere over 64 år ble avviklet fra 2011 med en overgangsordning på ett år for dagpengemottakere som allerede var berørt av særreglene.

Alderspensjon fra folketrygden kan fra 1. januar 2011 tas ut allerede fra 62 år, gitt at årlig pensjon fra 67 år minst tilsvarer minste pensjonsnivå. Årlig alderspensjon øker jo senere den tas ut. Dersom dagpenger heves etter særregelen, vil det kunne føre til at alderspensjon tas ut på et senere tidspunkt og med et betydelig høyere nivå, uten at personen er reell arbeidssøker. Svært mange som har fylt 64 år og har mottatt dagpenger i to år, vil ha mulighet til å ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Ifølge tall fra Arbeids- og velferdsetaten pr. 31. mars 2011 var det om lag 690 ledige dagpengemottakere mellom 64 og 67 år som hadde mottatt stønad i over to år. Summen inkluderer både helt ledige og delvis ledige. Gruppen som berøres av avviklingen av særreglene, skal få tidlig og kvalifisert oppfølging med sikte på overgang til arbeid. Arbeidsdepartementet vil følge konsekvensene av utfasingen av særreglene nøye. Arbeids- og velferdsdirektoratet er i forbindelse med tertialvis virksomhetsrapportering til departementet bedt om å redegjøre for status på arbeidsmarkedet etter seks måneder for tidligere dagpengemottakere i alderen 64-67 år, med særlig vekt på andel tidligere dagpengemottakere på 64-67 år som ikke lenger er registrert hos Arbeids- og velferdsetaten, ikke mottar pensjon og heller ikke har hatt overgang til jobb.