Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1504 (2010-2011)
Innlevert: 27.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Besvart: 08.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Østlendingen skriver den 25.5. at "fylkesmannen fraråder å bygge kraftverk i Hovda i Åmot og Stor-Elvdal". Dette er nok et eksempel på at fylkesmannen driver politikk og går i motsatt retning av det lokale demokrati - begge kommuner har gått inn for utbygging. Hovda er ikke en stor utbygging og artikkelen tyder på at fylkesmannens fraråding er bygget på skjønn.
Vil statsråden ta initiativ til at Fylkesmannen viser større respekt for det lokale demokrati?

Begrunnelse

Norge har høye ambisjoner innen klimapolitikken. Elektrisk kraft er kanskje den reneste og minst forurensende energiformen vi kan framskaffe. Små kraftanlegg som Hovda innebærer relativt små inngrep og vil påvirke naturen kun på et begrenset og lite område. Norge har et stort potensial innen småkraftverk og kan flere steder gi lønnsom næringsutvikling som Hedmark trenger.
Det kan virke som om fylkesmannen "glemmer" å veie næringsutviklingen og de samfunnsmessige gevinstene opp mot den lokale og svært begrensede påvirkning en slik utbygging gir. Det er nettopp dette kommunestyrene har gjort og det bør tungtveiende grunner til å overstyre deres beslutning.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg har gått gjennom fylkesmannen i Hedmark sin høringsuttalelse til søknaden om bygging av Hovda kraftverk i Åmot og Stor-Elvdal kommuner. Kort oppsummert er min oppfatning at fylkesmannen i sin høringsuttalelse i denne saken generelt:

• gjengir en del fakta knyttet fra søknaden og kommer med relevante tilleggsfakta som ytterligere opplyser saken,

• har faglige begrunnede synspunkter på det som etter fylkesmannens syn fremstår som mangler ved det foreliggende kunnskapsgrunnlaget for søknaden,

• foretar faglige begrunnede vurderinger av forventede miljøkonsekvenser av en eventuell utbygging og angitte avbøtende tiltak, og

• gjør vurderinger av det omsøkte tiltaket i lys av prinsippene i naturmangfoldloven.

Avslutningsvis vurderer fylkesmannen de berørte miljøverdiene i forhold til den samfunnsmessige nytten som vannkraftprosjektet vil gi.

Uten å ta stilling til dette konkrete prosjektet mener jeg fylkesmannen i Hedmark i denne sammenheng har gjort en grundig og miljøfaglig basert vurdering av det omsøkte prosjektet. Dette er helt i tråd med fylkesmannens rolle i slike saker.