Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1519 (2010-2011)
Innlevert: 30.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 10.06.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): TV-reportasjer fra Afghanistan har indirekte vist at norske soldater sitter i kjøretøy med støysendere (jamming).
Hvordan har statsråden sikret soldatene mot helseskader på grunn av elektromagnetiske bølger/stråling?

Begrunnelse

Det regnes som meget helsefarlig å oppholde seg i nærheten av kilder som sender ut elektromagnetiske bølger, for eksempel støysendere og antenner/master. Reaksjoner på elektromagnetisk stråling er allerede en utfordring for mange her i landet, men det er fortsatt ikke akseptert som en sykdom/skade. Mange veteraner har vært utsatt for elektromagnetiske bølger og har fortalt om sine reaksjoner, noe Forsvaret er kjent med. Rutiner på registrering av symptomer og oppfølging, samt personell med kompetanse på reaksjoner etter elektromagnetiske bølger/stråling er viktig for våre soldater.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Denne regjeringen er svært opptatt av sikkerheten til våre soldater og offiserer i Afghanistan. Dette gjelder også de helsemessige sidene ved bruk at det materiell Forsvaret disponerer.

Støysendere (jammere) ble anskaffet for bruk i Afghanistan for å redusere trusselen fra radiokontrollerte improviserte eksplosiver og er således et viktig bidrag til å ivareta sikkerheten til våre soldater.

Forsvaret har opplyst at de forholder seg til retningslinjer fra Statens strålevern når det gjelder godkjente strålingsverdier. For alle kjøretøy der det inngår strålingskilder, gjelder et kontrollsystem der plasseringen av utstyret skal godkjennes før materiellet tillates tatt i bruk. Det foretas i denne forbindelse målinger for å sikre at utstyret ikke gir helseskadelige strålingsverdier. Forsvaret har også utarbeidet prosedyrer og opplæringsprogram som skal sikre at hensyn til stråling ivaretas ved daglig bruk av materiellet. For ytterligere å styrke Forsvarets evne til å følge opp at helsen til egne ansatte blir ivaretatt i forhold til stråling, har forsvarssjefen gitt alle driftsenhetssjefer i oppdrag å etablere en strålevernorganisasjon. Denne er delvis etablert og har begynt å virke.

Forsvaret som arbeidsgiver skal legge til rette for forsvarlige dokumentasjonsrutiner for registrering av hendelser og skader. Alt forsvarspersonell skal undersøkes av lege ved hjemkomst fra en utenlandsoperasjon. I tillegg kan alle veteraner ta kontakt med Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk dersom de opplever å ha helseplager som kan relateres til tjenesten i Forsvaret. Oppfølgingen av veteraner er styrket ytterligere gjennom regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge” om ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste.