Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1512 (2010-2011)
Innlevert: 27.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Besvart: 10.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden av den oppfatning at det er fornuftig at man for fremtiden ikke legger til rette for at Hovedbanen ikke stopper på Lindeberg, Leirsund, Frogner og Kløfta (mellom Lillestrøm og Gardermoen), ikke minst sett på bakgrunn av den befolkningsutviklingen som kan ventes i dette området?

Begrunnelse

Hovedbanen er den opprinnelige strekningen fra Oslo S til Eidsvoll. Den har enkeltspor med kryssingsspor utenfor Lillestrøm. Gardermobanen går parallelt hele veien og er dobbeltsporet fram til Venjar rett sør for Eidsvoll. Ifølge NSBs nye ruteplan vil Hovedbanen ikke stoppe på Lindeberg, Leirsund, Frogner og Kløfta (mellom Lillestrøm og Gardermoen). Det kan stilles spørsmål ved realismen i dette med tanke på den befolkningsutviklingen som kan ventes i dette området.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og NSB har i mange år arbeidet for å kunne gi de reisende et utvidet og bedret tilbud i hovedstadsområdet fra 2012. Når infrastrukturutbyggingen til fire spor i Vestkorridoren står ferdig i 2012, vil det være investert nesten åtte milliarder kroner på jernbanen gjennom Asker og Bærum. For å kunne utnytte denne økte sporkapasiteten, har NSB over flere år nå utarbeidet forslag til en helt ny rutemodell for nærtrafikk i Oslo og InterCity.

NSBs forslag til ruteplan fra 2012 er utgangspunktet for forhandlinger om ny trafikk- avtale mellom staten ved Samferdselsdepartementet og NSB. NSBs forslag vurderes av departementet og det er derfor for tidlig å kommentere på enkeltelement i rutetilbudet, herunder stoppmønsteret på de ulike banestrekningene. Mitt klare mål er at de reisende skal oppleve en klar forbedring.

Som varslet i Prop 1 S. (2010-2011) vil jeg komme tilbake til Stortinget med nærmere informasjon om arbeidet med å innføre ny grunnrutemodell i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.