Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1513 (2010-2011)
Innlevert: 27.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 08.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Åpner regelverket for at Nav kan etablere en midlertidig praksis der retningslinjene for trygderettigheter i forbindelse med ME brukes som et utgangspunkt for el-overfølsomme mennesker, og i så fall er dette noe statsråden vil sørge for?

Begrunnelse

Situasjonen for El-overfølsomme er uavklart, og i et skriftlig spørsmål datert 10.5.2008 fra daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, svarer hun at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe for å se på utfordringene innen el-overfølsomhet. Og statsråden uttalte den gang at det er på det rene at mange mennesker med el-overfølsomhet har en sterkt redusert arbeidsevne. I dag er realiteten at arbeidsuføre mennesker fremdeles havner i en vanskelig situasjon med begrunnelse er at lidelsen deres ikke passer inn i gjeldende definisjonsbegrep.
En parallell til dette er trygdesituasjonen for ME- pasienter. For disse har problemene blitt rettet opp ved at det er utarbeidet spesifikke retningslinjer for denne pasientgruppen. Det kunne være mulig for gruppen el-overfølsomme også. Fram til trygderettighetene er oppdatert til også å inkludere el-overfølsomhet, kan det dannes en midlertidig praksis der retningslinjene for ME også brukes for el-overfølsomhet.
Da ville både fastleger og saksbehandlere i Nav få konkrete retningslinjer å forholde seg til slik at el-overfølsomme mennesker ikke forblir rettsløse.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Folketrygden har flere ytelser til personer som har fått redusert inntekts- eller arbeidsevnen sin som følge av sykdom, skade eller lyte. Det er Arbeids- og velferdsetaten som vurderer om vilkårene er oppfylt i det enkelte tilfellet. Etaten må både vurdere den enkeltes helse og hvordan den reduserte helsen påvirker personens inntekts-/arbeidsevne. Det må ofte utøves skjønn for å avgjøre om sykdomsvilkåret er oppfylt. Som sykdom regnes tilstander som det er vitenskapelig belegg for å anerkjenne som sykdom og som er alminnelig anerkjent som sykdom i medisinsk praksis.

Regleverket skiller ikke mellom diagnosegrupper. Arbeids- og velferdsdirektoratet har imidlertid opplyst at de har gitt retningslinjer for vurderingen av om sykdomskravet for å få uførepensjon er oppfylt for personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).

Retningslinjene gir saksbehandlerne veiledning om hvordan de skal utøve skjønnet. Formålet med slike retningslinjer er bl.a. å sikre likebehandling.

Regelverket er ikke til hinder for at Arbeids- og velferdsetaten gir tilsvarende retningslinjer for andre grupper. Jeg vil be etaten vurdere om det er hensiktsmessig å gi slike retningslinjer for el-overfølsomme mennesker.